Lamentations 2:13
מה אעודך מה אדמה לך הבת ירושלם מה אשוה לך ואנחמך בתולת בת ציון כי גדול כים שברך מי ירפא לך׃
Marc 4:30
ויאמר אל מה נדמה את מלכות האלהים ובאי זה משל נמשילנה׃
Luc 13:18
ויאמר למה דומה מלכות האלהים ואל מה אמשילנה׃
Matthieu 12:34
ילדי הצפעונים איכה תוכלו למלל טוב ואתם רעים כי משפעת הלב ימלל הפה׃
Matthieu 23:36
אמן אמר אני לכם בא יבא כל אלה על הדור הזה׃
Matthieu 24:34
אמן אמר אני לכם כי לא יעבר הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה׃
Luc 7:31-35
31
ויאמר האדון עתה אל מי אדמה את אנשי הדור הזה ואל מי הם דמים׃
32
דמים הם לילדים הישבים בשוק וקראים זה אל זה ואמרים חללנו לכם בחלילים ולא רקדתם קוננו לכם קינה ולא בכיתם׃
33
כי בא יוחנן המטביל לחם לא אכל ויין לא שתה ואמרתם שד בו׃
34
ובא בן האדם והוא אכל ושתה ואמרתם הנה זולל וסבא ורע למוכסים ולחטאים׃
35
ותצדק החכמה על ידי כל בניה׃