Nombres 1:53
והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל ושמרו הלוים את משמרת משכן העדות׃
Nombres 3:32
ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן אהרן הכהן פקדת שמרי משמרת הקדש׃
Nombres 18:4
ונלוו עליך ושמרו את משמרת אהל מועד לכל עבדת האהל וזר לא יקרב אליכם׃
Nombres 31:30
וממחצת בני ישראל תקח אחד אחז מן החמשים מן האדם מן הבקר מן החמרים ומן הצאן מכל הבהמה ונתתה אתם ללוים שמרי משמרת משכן יהוה׃
1 Chroniques 23:32
ושמרו את משמרת אהל מועד ואת משמרת הקדש ומשמרת בני אהרן אחיהם לעבדת בית יהוה׃
1 Chroniques 26:20-29
20
והלוים אחיה על אוצרות בית האלהים ולאצרות הקדשים׃
21
בני לעדן בני הגרשני ללעדן ראשי האבות ללעדן הגרשני יחיאלי׃
22
בני יחיאלי זתם ויואל אחיו על אצרות בית יהוה׃
23
לעמרמי ליצהרי לחברוני לעזיאלי׃
24
ושבאל בן גרשום בן משה נגיד על האצרות׃
25
ואחיו לאליעזר רחביהו בנו וישעיהו בנו וירם בנו וזכרי בנו ושלמות בנו׃
26
הוא שלמות ואחיו על כל אצרות הקדשים אשר הקדיש דויד המלך וראשי האבות לשרי האלפים והמאות ושרי הצבא׃
27
מן המלחמות ומן השלל הקדישו לחזק לבית יהוה׃
28
וכל ההקדיש שמואל הראה ושאול בן קיש ואבנר בן נר ויואב בן צרויה כל המקדיש על יד שלמית ואחיו׃
29
ליצהרי כנניהו ובניו למלאכה החיצונה על ישראל לשטרים ולשפטים׃
Ezechiel 44:8
ולא שמרתם משמרת קדשי ותשימון לשמרי משמרתי במקדשי לכם׃
Ezechiel 44:11
והיו במקדשי משרתים פקדות אל שערי הבית ומשרתים את הבית המה ישחטו את העלה ואת הזבח לעם והמה יעמדו לפניהם לשרתם׃
1 Timothée 4:15
לאלה תשית לבך ובהם היה למען תראה הצלחתך לכל׃