Nombres 4:3
מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל בא לצבא לעשות מלאכה באהל מועד׃
Nombres 4:23
מבן שלשים שנה ומעלה עד בן חמשים שנה תפקד אותם כל הבא לצבא צבא לעבד עבדה באהל מועד׃
1 Chroniques 23:3
ויספרו הלוים מבן שלשים שנה ומעלה ויהי מספרם לגלגלתם לגברים שלשים ושמונה אלף׃
1 Chroniques 23:24-27
24
אלה בני לוי לבית אבתיהם ראשי האבות לפקודיהם במספר שמות לגלגלתם עשה המלאכה לעבדת בית יהוה מבן עשרים שנה ומעלה׃
25
כי אמר דויד הניח יהוה אלהי ישראל לעמו וישכן בירושלם עד לעולם׃
26
וגם ללוים אין לשאת את המשכן ואת כל כליו לעבדתו׃
27
כי בדברי דויד האחרנים המה מספר בני לוי מבן עשרים שנה ולמעלה׃
1 Chroniques 28:12
ותבנית כל אשר היה ברוח עמו לחצרות בית יהוה ולכל הלשכות סביב לאצרות בית האלהים ולאצרות הקדשים׃
1 Chroniques 28:13
ולמחלקות הכהנים והלוים ולכל מלאכת עבודת בית יהוה ולכל כלי עבודת בית יהוה׃
1 Corinthiens 9:7
מי הלך לצבא במשכרת של עצמו מי נטע כרם ולא יאכל את פריו מי רעה עדר ומחלב העדר לא יאכל׃
2 Corinthiens 10:4
כי כלי מלחמתנו אינם של הבשר כי אם חזקים הם לאלהים להרס מבצרים׃
1 Timothée 1:18
את המצוה הזאת אני מצוך בני טימותיוס כפי הנבואות הקדמות עליך שתלחם לפיהן המלחמה הטובה׃
1 Timothée 6:12
הלחם המלחמה הטובה של האמונה ואחז חיי עולמים אשר נקראת להם והודית הודאה יפה בפני עדים רבים׃
2 Timothée 2:3-5
3
וסבל הרעות כאיש חיל בצבא מלחמת ישוע המשיח׃
4
איש יצא לצבא לא יתערב בעשקי החיים למען יהיה רצוי לשר הצבא׃
5
וגם אם נאבק איש לא יכתר אם לא יאבק כמשפט׃