Exode 25:37
ועשית את נרתיה שבעה והעלה את נרתיה והאיר על עבר פניה׃
Exode 37:18
וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני׃
Exode 37:19
שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה אחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה׃
Exode 37:23
ויעש את נרתיה שבעה ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור׃
Exode 40:25
ויעל הנרת לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה׃
Lévitique 24:1
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
Lévitique 24:2
צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד׃
Psaumes 119:105
נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי׃
Psaumes 119:130
פתח דבריך יאיר מבין פתיים׃
Esaïe 8:20
לתורה ולתעודה אם לא יאמרו כדבר הזה אשר אין לו שחר׃
Matthieu 5:14
אתם אור העולם עיר ישבת על ההר לא תוכל להסתר׃
Jean 1:9
האור האמתי המאיר לכל אדם היה בא אל העולם׃
2 Pierre 1:19
ועתה דבר הנבואה יותר קים אתנו והטיבתם עשות אשר שתם לבכם אליו כמו אל נר מאיר במקום אפל עד כי יבקע אור היום וזרח כוכב הנגה בלבבכם׃
Apocalypse 1:12
ואפן לראות את הקול המדבר אלי ויהי בפנותי וארא שבע מנרות זהב׃
Apocalypse 1:20
את סוד שבעת הכוכבים אשר ראית בימיני ואת שבע מנרות הזהב שבעת הכוכבים הם מלאכי שבע הקהלות ושבע המנרות אשר ראית שבע קהלות הנה׃
Apocalypse 2:1
אל מלאך קהל אפסוס כתב כה אמר האחז בימינו שבעת הכוכבים המתהלך בתוך שבע מנרות הזהב׃
Apocalypse 4:5
ומן הכסא יוצאים ברקים ורעמים וקולות ושבעה לפידי אש בערים לפני הכסא אשר הם שבעה רוחות האלהים׃