Nombres 8:11
והניף אהרן את הלוים תנופה לפני יהוה מאת בני ישראל והיו לעבד את עבדת יהוה׃
Nombres 3:23-37
23
משפחת הגרשני אחרי המשכן יחנו ימה׃
24
ונשיא בית אב לגרשני אליסף בן לאל׃
25
ומשמרת בני גרשון באהל מועד המשכן והאהל מכסהו ומסך פתח אהל מועד׃
26
וקלעי החצר ואת מסך פתח החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריו לכל עבדתו׃
27
ולקהת משפחת העמרמי ומשפחת היצהרי ומשפחת החברני ומשפחת העזיאלי אלה הם משפחת הקהתי׃
28
במספר כל זכר מבן חדש ומעלה שמנת אלפים ושש מאות שמרי משמרת הקדש׃
29
משפחת בני קהת יחנו על ירך המשכן תימנה׃
30
ונשיא בית אב למשפחת הקהתי אליצפן בן עזיאל׃
31
ומשמרתם הארן והשלחן והמנרה והמזבחת וכלי הקדש אשר ישרתו בהם והמסך וכל עבדתו׃
32
ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן אהרן הכהן פקדת שמרי משמרת הקדש׃
33
למררי משפחת המחלי ומשפחת המושי אלה הם משפחת מררי׃
34
ופקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה ששת אלפים ומאתים׃
35
ונשיא בית אב למשפחת מררי צוריאל בן אביחיל על ירך המשכן יחנו צפנה׃
36
ופקדת משמרת בני מררי קרשי המשכן ובריחיו ועמדיו ואדניו וכל כליו וכל עבדתו׃
37
ועמדי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם׃
Nombres 4:3-32
3
מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל בא לצבא לעשות מלאכה באהל מועד׃
4
זאת עבדת בני קהת באהל מועד קדש הקדשים׃
5
ובא אהרן ובניו בנסע המחנה והורדו את פרכת המסך וכסו בה את ארן העדת׃
6
ונתנו עליו כסוי עור תחש ופרשו בגד כליל תכלת מלמעלה ושמו בדיו׃
7
ועל שלחן הפנים יפרשו בגד תכלת ונתנו עליו את הקערת ואת הכפת ואת המנקית ואת קשות הנסך ולחם התמיד עליו יהיה׃
8
ופרשו עליהם בגד תולעת שני וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את בדיו׃
9
ולקחו בגד תכלת וכסו את מנרת המאור ואת נרתיה ואת מלקחיה ואת מחתתיה ואת כל כלי שמנה אשר ישרתו לה בהם׃
10
ונתנו אתה ואת כל כליה אל מכסה עור תחש ונתנו על המוט׃
11
ועל מזבח הזהב יפרשו בגד תכלת וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את בדיו׃
12
ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקדש ונתנו אל בגד תכלת וכסו אותם במכסה עור תחש ונתנו על המוט׃
13
ודשנו את המזבח ופרשו עליו בגד ארגמן׃
14
ונתנו עליו את כל כליו אשר ישרתו עליו בהם את המחתת את המזלגת ואת היעים ואת המזרקת כל כלי המזבח ופרשו עליו כסוי עור תחש ושמו בדיו׃
15
וכלה אהרן ובניו לכסת את הקדש ואת כל כלי הקדש בנסע המחנה ואחרי כן יבאו בני קהת לשאת ולא יגעו אל הקדש ומתו אלה משא בני קהת באהל מועד׃
16
ופקדת אלעזר בן אהרן הכהן שמן המאור וקטרת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה פקדת כל המשכן וכל אשר בו בקדש ובכליו׃
17
וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר׃
18
אל תכריתו את שבט משפחת הקהתי מתוך הלוים׃
19
וזאת עשו להם וחיו ולא ימתו בגשתם את קדש הקדשים אהרן ובניו יבאו ושמו אותם איש איש על עבדתו ואל משאו׃
20
ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו׃
21
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
22
נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבתם למשפחתם׃
23
מבן שלשים שנה ומעלה עד בן חמשים שנה תפקד אותם כל הבא לצבא צבא לעבד עבדה באהל מועד׃
24
זאת עבדת משפחת הגרשני לעבד ולמשא׃
25
ונשאו את יריעת המשכן ואת אהל מועד מכסהו ומכסה התחש אשר עליו מלמעלה ואת מסך פתח אהל מועד׃
26
ואת קלעי החצר ואת מסך פתח שער החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריהם ואת כל כלי עבדתם ואת כל אשר יעשה להם ועבדו׃
27
על פי אהרן ובניו תהיה כל עבדת בני הגרשני לכל משאם ולכל עבדתם ופקדתם עלהם במשמרת את כל משאם׃
28
זאת עבדת משפחת בני הגרשני באהל מועד ומשמרתם ביד איתמר בן אהרן הכהן׃
29
בני מררי למשפחתם לבית אבתם תפקד אתם׃
30
מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה תפקדם כל הבא לצבא לעבד את עבדת אהל מועד׃
31
וזאת משמרת משאם לכל עבדתם באהל מועד קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ואדניו׃
32
ועמודי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם לכל כליהם ולכל עבדתם ובשמת תפקדו את כלי משמרת משאם׃
1 Chroniques 23:1-32
1
ודויד זקן ושבע ימים וימלך את שלמה בנו על ישראל׃
2
ויאסף את כל שרי ישראל והכהנים והלוים׃
3
ויספרו הלוים מבן שלשים שנה ומעלה ויהי מספרם לגלגלתם לגברים שלשים ושמונה אלף׃
4
מאלה לנצח על מלאכת בית יהוה עשרים וארבעה אלף ושטרים ושפטים ששת אלפים׃
5
וארבעת אלפים שערים וארבעת אלפים מהללים ליהוה בכלים אשר עשיתי להלל׃
6
ויחלקם דויד מחלקות לבני לוי לגרשון קהת ומררי׃
7
לגרשני לעדן ושמעי׃
8
בני לעדן הראש יחיאל וזתם ויואל שלשה׃
9
בני שמעי שלמות וחזיאל והרן שלשה אלה ראשי האבות ללעדן׃
10
ובני שמעי יחת זינא ויעוש ובריעה אלה בני שמעי ארבעה׃
11
ויהי יחת הראש וזיזה השני ויעוש ובריעה לא הרבו בנים ויהיו לבית אב לפקדה אחת׃
12
בני קהת עמרם יצהר חברון ועזיאל ארבעה׃
13
בני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים הוא ובניו עד עולם להקטיר לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד עולם׃
14
ומשה איש האלהים בניו יקראו על שבט הלוי׃
15
בני משה גרשם ואליעזר׃
16
בני גרשום שבואל הראש׃
17
ויהיו בני אליעזר רחביה הראש ולא היה לאליעזר בנים אחרים ובני רחביה רבו למעלה׃
18
בני יצהר שלמית הראש׃
19
בני חברון יריהו הראש אמריה השני יחזיאל השלישי ויקמעם הרביעי׃
20
בני עזיאל מיכה הראש וישיה השני׃
21
בני מררי מחלי ומושי בני מחלי אלעזר וקיש׃
22
וימת אלעזר ולא היו לו בנים כי אם בנות וישאום בני קיש אחיהם׃
23
בני מושי מחלי ועדר וירמות שלשה׃
24
אלה בני לוי לבית אבתיהם ראשי האבות לפקודיהם במספר שמות לגלגלתם עשה המלאכה לעבדת בית יהוה מבן עשרים שנה ומעלה׃
25
כי אמר דויד הניח יהוה אלהי ישראל לעמו וישכן בירושלם עד לעולם׃
26
וגם ללוים אין לשאת את המשכן ואת כל כליו לעבדתו׃
27
כי בדברי דויד האחרנים המה מספר בני לוי מבן עשרים שנה ולמעלה׃
28
כי מעמדם ליד בני אהרן לעבדת בית יהוה על החצרות ועל הלשכות ועל טהרת לכל קדש ומעשה עבדת בית האלהים׃
29
וללחם המערכת ולסלת למנחה ולרקיקי המצות ולמחבת ולמרבכת ולכל משורה ומדה׃
30
ולעמד בבקר בבקר להדות ולהלל ליהוה וכן לערב׃
31
ולכל העלות עלות ליהוה לשבתות לחדשים ולמעדים במספר כמשפט עליהם תמיד לפני יהוה׃
32
ושמרו את משמרת אהל מועד ואת משמרת הקדש ומשמרת בני אהרן אחיהם לעבדת בית יהוה׃
1 Chroniques 25:1-26
1
ויבדל דויד ושרי הצבא לעבדה לבני אסף והימן וידותון הנביאים בכנרות בנבלים ובמצלתים ויהי מספרם אנשי מלאכה לעבדתם׃
2
לבני אסף זכור ויוסף ונתניה ואשראלה בני אסף על יד אסף הנבא על ידי המלך׃
3
לידותון בני ידותון גדליהו וצרי וישעיהו חשביהו ומתתיהו ששה על ידי אביהם ידותון בכנור הנבא על הדות והלל ליהוה׃
4
להימן בני הימן בקיהו מתניהו עזיאל שבואל וירימות חנניה חנני אליאתה גדלתי ורממתי עזר ישבקשה מלותי הותיר מחזיאות׃
5
כל אלה בנים להימן חזה המלך בדברי האלהים להרים קרן ויתן האלהים להימן בנים ארבעה עשר ובנות שלוש׃
6
כל אלה על ידי אביהם בשיר בית יהוה במצלתים נבלים וכנרות לעבדת בית האלהים על ידי המלך אסף וידותון והימן׃
7
ויהי מספרם עם אחיהם מלמדי שיר ליהוה כל המבין מאתים שמונים ושמונה׃
8
ויפילו גורלות משמרת לעמת כקטן כגדול מבין עם תלמיד׃
9
ויצא הגורל הראשון לאסף ליוסף גדליהו השני הוא ואחיו ובניו שנים עשר׃
10
השלשי זכור בניו ואחיו שנים עשר׃
11
הרביעי ליצרי בניו ואחיו שנים עשר׃
12
החמישי נתניהו בניו ואחיו שנים עשר׃
13
הששי בקיהו בניו ואחיו שנים עשר׃
14
השבעי ישראלה בניו ואחיו שנים עשר׃
15
השמיני ישעיהו בניו ואחיו שנים עשר׃
16
התשיעי מתניהו בניו ואחיו שנים עשר׃
17
העשירי שמעי בניו ואחיו שנים עשר׃
18
עשתי עשר עזראל בניו ואחיו שנים עשר׃
19
השנים עשר לחשביה בניו ואחיו שנים עשר׃
20
לשלשה עשר שובאל בניו ואחיו שנים עשר׃
21
לארבעה עשר מתתיהו בניו ואחיו שנים עשר׃
22
לחמשה עשר לירמות בניו ואחיו שנים עשר׃
23
לששה עשר לחנניהו בניו ואחיו שנים עשר׃
24
לשבעה עשר לישבקשה בניו ואחיו שנים עשר׃
25
לשמונה עשר לחנני בניו ואחיו שנים עשר׃
26
לתשעה עשר למלותי בניו ואחיו שנים עשר׃
Nombres 8:11
והניף אהרן את הלוים תנופה לפני יהוה מאת בני ישראל והיו לעבד את עבדת יהוה׃
Nombres 8:13
והעמדת את הלוים לפני אהרן ולפני בניו והנפת אתם תנופה ליהוה׃
Nombres 3:12
ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים׃