Exode 29:10
והקרבת את הפר לפני אהל מועד וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש הפר׃
Lévitique 1:4
וסמך ידו על ראש העלה ונרצה לו לכפר עליו׃
Lévitique 8:14
ויגש את פר החטאת ויסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש פר החטאת׃
Lévitique 16:21
וסמך אהרן את שתי ידו על ראש השעיר החי והתודה עליו את כל עונת בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם ונתן אתם על ראש השעיר ושלח ביד איש עתי המדברה׃
Nombres 8:8
ולקחו פר בן בקר ומנחתו סלת בלולה בשמן ופר שני בן בקר תקח לחטאת׃
Nombres 6:14
והקריב את קרבנו ליהוה כבש בן שנתו תמים אחד לעלה וכבשה אחת בת שנתה תמימה לחטאת ואיל אחד תמים לשלמים׃
Nombres 6:16
והקריב הכהן לפני יהוה ועשה את חטאתו ואת עלתו׃
Lévitique 5:7
ואם לא תגיע ידו די שה והביא את אשמו אשר חטא שתי תרים או שני בני יונה ליהוה אחד לחטאת ואחד לעלה׃
Lévitique 5:9
והזה מדם החטאת על קיר המזבח והנשאר בדם ימצה אל יסוד המזבח חטאת הוא׃
Lévitique 5:10
ואת השני יעשה עלה כמשפט וכפר עליו הכהן מחטאתו אשר חטא ונסלח לו׃
Lévitique 8:14
ויגש את פר החטאת ויסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש פר החטאת׃
Lévitique 8:18
ויקרב את איל העלה ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל׃
Lévitique 9:7
ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עלתך וכפר בעדך ובעד העם ועשה את קרבן העם וכפר בעדם כאשר צוה יהוה׃
Lévitique 14:19
ועשה הכהן את החטאת וכפר על המטהר מטמאתו ואחר ישחט את העלה׃
Lévitique 14:20
והעלה הכהן את העלה ואת המנחה המזבחה וכפר עליו הכהן וטהר׃
Lévitique 14:22
ושתי תרים או שני בני יונה אשר תשיג ידו והיה אחד חטאת והאחד עלה׃
Hébreux 10:4-10
4
כי דם הפרים והשעירים לא יוכל להסיר חטאים׃
5
ובעבור זאת אמר בבואו לעולם זבח ומנחה לא חפצת גוף כוננת לי׃
6
עולה וחטאה לא שאלת׃
7
אז אמרתי הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי לעשות רצונך אלהי׃
8
אחרי אמרו למעלה זבח ומנחה עולה וחטאה לא חפצת ולא שאלת אשר יקריבו אתם על פי התורה׃
9
אז אמר הנה באתי לעשות רצונך אלהי מעביר בזה את הראשונה למען הקים את השניה׃
10
וברצון הזה מקדשים אנחנו על ידי הקרבת קרבן גוף ישוע המשיח בפעם אחת׃
Lévitique 1:4
וסמך ידו על ראש העלה ונרצה לו לכפר עליו׃
Lévitique 4:20
ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת כן יעשה לו וכפר עלהם הכהן ונסלח להם׃
Lévitique 4:35
ואת כל חלבה יסיר כאשר יוסר חלב הכשב מזבח השלמים והקטיר הכהן אתם המזבחה על אשי יהוה וכפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא ונסלח לו׃
Lévitique 8:34
כאשר עשה ביום הזה צוה יהוה לעשת לכפר עליכם׃
Lévitique 16:6
והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו׃
Lévitique 16:11
והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו ושחט את פר החטאת אשר לו׃
Lévitique 16:16-19
16
וכפר על הקדש מטמאת בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאתם וכן יעשה לאהל מועד השכן אתם בתוך טמאתם׃
17
וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבאו לכפר בקדש עד צאתו וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל׃
18
ויצא אל המזבח אשר לפני יהוה וכפר עליו ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח סביב׃
19
והזה עליו מן הדם באצבעו שבע פעמים וטהרו וקדשו מטמאת בני ישראל׃
Hébreux 9:22
וכמעט הכל יטהר בדם על פי התורה ואין כפרה בלי שפיכת דם׃