Exode 25:1-11
1
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
2
דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי׃
3
וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת׃
4
ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים׃
5
וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים׃
6
שמן למאר בשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים׃
7
אבני שהם ואבני מלאים לאפד ולחשן׃
8
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם׃
9
ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו׃
10
ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו׃
11
וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב׃
Exode 35:4-10
4
ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה יהוה לאמר׃
5
קחו מאתכם תרומה ליהוה כל נדיב לבו יביאה את תרומת יהוה זהב וכסף ונחשת׃
6
ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים׃
7
וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים׃
8
ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים׃
9
ואבני שהם ואבני מלאים לאפוד ולחשן׃
10
וכל חכם לב בכם יבאו ויעשו את כל אשר צוה יהוה׃
Psaumes 16:2
אמרת ליהוה אדני אתה טובתי בל עליך׃
Psaumes 16:3
לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם׃
Esaïe 42:1-7
1
הן עבדי אתמך בו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו משפט לגוים יוציא׃
2
לא יצעק ולא ישא ולא ישמיע בחוץ קולו׃
3
קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה לאמת יוציא משפט׃
4
לא יכהה ולא ירוץ עד ישים בארץ משפט ולתורתו איים ייחילו׃
5
כה אמר האל יהוה בורא השמים ונוטיהם רקע הארץ וצאצאיה נתן נשמה לעם עליה ורוח להלכים בה׃
6
אני יהוה קראתיך בצדק ואחזק בידך ואצרך ואתנך לברית עם לאור גוים׃
7
לפקח עינים עורות להוציא ממסגר אסיר מבית כלא ישבי חשך׃
Esaïe 49:1-8
1
שמעו איים אלי והקשיבו לאמים מרחוק יהוה מבטן קראני ממעי אמי הזכיר שמי׃
2
וישם פי כחרב חדה בצל ידו החביאני וישימני לחץ ברור באשפתו הסתירני׃
3
ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר׃
4
ואני אמרתי לריק יגעתי לתהו והבל כחי כליתי אכן משפטי את יהוה ופעלתי את אלהי׃
5
ועתה אמר יהוה יצרי מבטן לעבד לו לשובב יעקב אליו וישראל לא יאסף ואכבד בעיני יהוה ואלהי היה עזי׃
6
ויאמר נקל מהיותך לי עבד להקים את שבטי יעקב ונצירי ישראל להשיב ונתתיך לאור גוים להיות ישועתי עד קצה הארץ׃
7
כה אמר יהוה גאל ישראל קדושו לבזה נפש למתעב גוי לעבד משלים מלכים יראו וקמו שרים וישתחוו למען יהוה אשר נאמן קדש ישראל ויבחרך׃
8
כה אמר יהוה בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך ואצרך ואתנך לברית עם להקים ארץ להנחיל נחלות שממות׃
Ephésiens 4:11-13
11
והוא נתן את אלה שליחים ואת אלה נביאים ואת אלה מבשרים ואת אלה רעים ומלמדים׃
12
להשלים את הקדשים למעשה העבודה לבנין גוף המשיח׃
13
עד כי נגיע כלנו לאחדות האמונה ודעת בן האלהים כאיש אחד שלם לשעור קומת מלוא המשיח׃
Tite 3:8
נאמן הוא הדבר ורצה אני כי תקים את אלה למען אשר ישתדלו המאמינים לאלהים לעשק במעשים טובים עשות כאלה טוב הוא ומועיל לאדם׃