Psaumes 50:8-14
8
לא על זבחיך אוכיחך ועולתיך לנגדי תמיד׃
9
לא אקח מביתך פר ממכלאתיך עתודים׃
10
כי לי כל חיתו יער בהמות בהררי אלף׃
11
ידעתי כל עוף הרים וזיז שדי עמדי׃
12
אם ארעב לא אמר לך כי לי תבל ומלאה׃
13
האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה׃
14
זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך׃
Psaumes 51:16
כי לא תחפץ זבח ואתנה עולה לא תרצה׃
Esaïe 1:11
למה לי רב זבחיכם יאמר יהוה שבעתי עלות אילים וחלב מריאים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי׃
Jérémie 7:22
כי לא דברתי את אבותיכם ולא צויתים ביום הוציא אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח׃
Amos 5:22
כי אם תעלו לי עלות ומנחתיכם לא ארצה ושלם מריאיכם לא אביט׃