Nombres 3:19
ובני קהת למשפחתם עמרם ויצהר חברון ועזיאל׃
Nombres 3:27
ולקהת משפחת העמרמי ומשפחת היצהרי ומשפחת החברני ומשפחת העזיאלי אלה הם משפחת הקהתי׃