Nombres 32:1
ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה׃
Nombres 32:34-38
34
ויבנו בני גד את דיבן ואת עטרת ואת ערער׃
35
ואת עטרת שופן ואת יעזר ויגבהה׃
36
ואת בית נמרה ואת בית הרן ערי מבצר וגדרת צאן׃
37
ובני ראובן בנו את חשבון ואת אלעלא ואת קריתים׃
38
ואת נבו ואת בעל מעון מוסבת שם ואת שבמה ויקראו בשמת את שמות הערים אשר בנו׃
Josué 13:17
חשבון וכל עריה אשר במישר דיבון ובמות בעל ובית בעל מעון׃
Esaïe 15:2-4
2
עלה הבית ודיבן הבמות לבכי על נבו ועל מידבא מואב ייליל בכל ראשיו קרחה כל זקן גרועה׃
3
בחוצתיו חגרו שק על גגותיה וברחבתיה כלה ייליל ירד בבכי׃
4
ותזעק חשבון ואלעלה עד יהץ נשמע קולם על כן חלצי מואב יריעו נפשו ירעה לו׃
Jérémie 48:22
ועל דיבון ועל נבו ועל בית דבלתים׃
Jérémie 48:23
ועל קריתים ועל בית גמול ועל בית מעון׃
Esaïe 15:6
כי מי נמרים משמות יהיו כי יבש חציר כלה דשא ירק לא היה׃
Nombres 21:25
ויקח ישראל את כל הערים האלה וישב ישראל בכל ערי האמרי בחשבון ובכל בנתיה׃
Nombres 21:26
כי חשבון עיר סיחן מלך האמרי הוא והוא נלחם במלך מואב הראשון ויקח את כל ארצו מידו עד ארנן׃
Nombres 21:28
כי אש יצאה מחשבון להבה מקרית סיחן אכלה ער מואב בעלי במות ארנן׃
Juges 11:26
בשבת ישראל בחשבון ובבנותיה ובערעור ובבנותיה ובכל הערים אשר על ידי ארנון שלש מאות שנה ומדוע לא הצלתם בעת ההיא׃
Néhémie 9:22
ותתן להם ממלכות ועממים ותחלקם לפאה ויירשו את ארץ סיחון ואת ארץ מלך חשבון ואת ארץ עוג מלך הבשן׃
Esaïe 15:4
ותזעק חשבון ואלעלה עד יהץ נשמע קולם על כן חלצי מואב יריעו נפשו ירעה לו׃
Esaïe 16:8
כי שדמות חשבון אמלל גפן שבמה בעלי גוים הלמו שרוקיה עד יעזר נגעו תעו מדבר שלחותיה נטשו עברו ים׃
Esaïe 16:9
על כן אבכה בבכי יעזר גפן שבמה אריוך דמעתי חשבון ואלעלה כי על קיצך ועל קצירך הידד נפל׃
Jérémie 48:2
אין עוד תהלת מואב בחשבון חשבו עליה רעה לכו ונכריתנה מגוי גם מדמן תדמי אחריך תלך חרב׃
Jérémie 48:34
מזעקת חשבון עד אלעלה עד יהץ נתנו קולם מצער עד חרנים עגלת שלשיה כי גם מי נמרים למשמות יהיו׃
Jérémie 48:45
בצל חשבון עמדו מכח נסים כי אש יצא מחשבון ולהבה מבין סיחון ותאכל פאת מואב וקדקד בני שאון׃
Josué 13:19
וקריתים ושבמה וצרת השחר בהר העמק׃
Esaïe 16:8
כי שדמות חשבון אמלל גפן שבמה בעלי גוים הלמו שרוקיה עד יעזר נגעו תעו מדבר שלחותיה נטשו עברו ים׃
Jérémie 48:32
מבכי יעזר אבכה לך הגפן שבמה נטישתיך עברו ים עד ים יעזר נגעו על קיצך ועל בצירך שדד נפל׃