Nombres 32:16
ויגשו אליו ויאמרו גדרת צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו׃
Nombres 32:34-42
34
ויבנו בני גד את דיבן ואת עטרת ואת ערער׃
35
ואת עטרת שופן ואת יעזר ויגבהה׃
36
ואת בית נמרה ואת בית הרן ערי מבצר וגדרת צאן׃
37
ובני ראובן בנו את חשבון ואת אלעלא ואת קריתים׃
38
ואת נבו ואת בעל מעון מוסבת שם ואת שבמה ויקראו בשמת את שמות הערים אשר בנו׃
39
וילכו בני מכיר בן מנשה גלעדה וילכדה ויורש את האמרי אשר בה׃
40
ויתן משה את הגלעד למכיר בן מנשה וישב בה׃
41
ויאיר בן מנשה הלך וילכד את חותיהם ויקרא אתהן חות יאיר׃
42
ונבח הלך וילכד את קנת ואת בנתיה ויקרא לה נבח בשמו׃