Nombres 14:33-35
33
ובניכם יהיו רעים במדבר ארבעים שנה ונשאו את זנותיכם עד תם פגריכם במדבר׃
34
במספר הימים אשר תרתם את הארץ ארבעים יום יום לשנה יום לשנה תשאו את עונתיכם ארבעים שנה וידעתם את תנואתי׃
35
אני יהוה דברתי אם לא זאת אעשה לכל העדה הרעה הזאת הנועדים עלי במדבר הזה יתמו ושם ימתו׃
Deutéronome 2:14
והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד שלשים ושמנה שנה עד תם כל הדור אנשי המלחמה מקרב המחנה כאשר נשבע יהוה להם׃
Psaumes 78:33
ויכל בהבל ימיהם ושנותם בבהלה׃
Nombres 26:64
ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני׃
Deutéronome 2:15
וגם יד יהוה היתה בם להמם מקרב המחנה עד תמם׃
1 Corinthiens 10:5
אבל ברבם לא רצה האלהים ופגריהם נפלו במדבר׃
Hébreux 3:16-19
16
מי אפוא אלה אשר שמעו ויריבו הלא כל יצאי מצרים ביד משה׃
17
ובמי התקוטט ארבעים שנה הלא בחטאים אשר נפלו פגריהם במדבר׃
18
ולמי נשבע לבלתי בא אל מנוחתו אם לא לסוררים׃
19
ואנחנו ראים כי לא יכלו לבוא על אשר לא האמינו׃