Nombres 14:11
ויאמר יהוה אל משה עד אנה ינאצני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי בכל האתות אשר עשיתי בקרבו׃
Nombres 14:21
ואולם חי אני וימלא כבוד יהוה את כל הארץ׃
Nombres 14:23
אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבתם וכל מנאצי לא יראוה׃
Nombres 14:29
במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקדיכם לכל מספרכם מבן עשרים שנה ומעלה אשר הלינתם עלי׃
Deutéronome 1:34-40
34
וישמע יהוה את קול דבריכם ויקצף וישבע לאמר׃
35
אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבתיכם׃
36
זולתי כלב בן יפנה הוא יראנה ולו אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו יען אשר מלא אחרי יהוה׃
37
גם בי התאנף יהוה בגללכם לאמר גם אתה לא תבא שם׃
38
יהושע בן נון העמד לפניך הוא יבא שמה אתו חזק כי הוא ינחלנה את ישראל׃
39
וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע המה יבאו שמה ולהם אתננה והם יירשוה׃
40
ואתם פנו לכם וסעו המדברה דרך ים סוף׃
Psaumes 95:11
אשר נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי׃
Ezechiel 20:15
וגם אני נשאתי ידי להם במדבר לבלתי הביא אותם אל הארץ אשר נתתי זבת חלב ודבש צבי היא לכל הארצות׃
Hébreux 3:8-19
8
אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר׃
9
אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעלי ארבעים שנה׃
10
לכן אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם והם לא ידעו דרכי׃
11
אשר נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי׃
12
ראו עתה אחי פן יש באחד מכם לב רע וחסר אמונה לסור מאלהים חיים׃
13
אך הוכח תוכיחו איש את רעהו יום יום עד שיקרא היום למען אשר לא יקשה איש מכם את לבו במדוחי פשע׃
14
כי נתחברנו למשיח אם נחזיק בראשית הבטחה ולא נרפנה עד הקץ׃
15
כאשר נאמר היום אם בקלו תשמעו אל תקשו לבבכם כמריבה׃
16
מי אפוא אלה אשר שמעו ויריבו הלא כל יצאי מצרים ביד משה׃
17
ובמי התקוטט ארבעים שנה הלא בחטאים אשר נפלו פגריהם במדבר׃
18
ולמי נשבע לבלתי בא אל מנוחתו אם לא לסוררים׃
19
ואנחנו ראים כי לא יכלו לבוא על אשר לא האמינו׃