Nombres 3:21
לגרשון משפחת הלבני ומשפחת השמעי אלה הם משפחת הגרשני׃
Exode 6:17-19
17
בני גרשון לבני ושמעי למשפחתם׃
18
ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל ושני חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה׃
19
ובני מררי מחלי ומושי אלה משפחת הלוי לתלדתם׃
1 Chroniques 6:17
ואלה שמות בני גרשום לבני ושמעי׃
1 Chroniques 6:20
לגרשום לבני בנו יחת בנו זמה בנו׃
1 Chroniques 6:21
יואח בנו עדו בנו זרח בנו יאתרי בנו׃
1 Chroniques 23:7-11
7
לגרשני לעדן ושמעי׃
8
בני לעדן הראש יחיאל וזתם ויואל שלשה׃
9
בני שמעי שלמות וחזיאל והרן שלשה אלה ראשי האבות ללעדן׃
10
ובני שמעי יחת זינא ויעוש ובריעה אלה בני שמעי ארבעה׃
11
ויהי יחת הראש וזיזה השני ויעוש ובריעה לא הרבו בנים ויהיו לבית אב לפקדה אחת׃
1 Chroniques 25:4
להימן בני הימן בקיהו מתניהו עזיאל שבואל וירימות חנניה חנני אליאתה גדלתי ורממתי עזר ישבקשה מלותי הותיר מחזיאות׃
1 Chroniques 26:1-32
1
למחלקות לשערים לקרחים משלמיהו בן קרא מן בני אסף׃
2
ולמשלמיהו בנים זכריהו הבכור ידיעאל השני זבדיהו השלישי יתניאל הרביעי׃
3
עילם החמישי יהוחנן הששי אליהועיני השביעי׃
4
ולעבד אדם בנים שמעיה הבכור יהוזבד השני יואח השלשי ושכר הרביעי ונתנאל החמישי׃
5
עמיאל הששי יששכר השביעי פעלתי השמיני כי ברכו אלהים׃
6
ולשמעיה בנו נולד בנים הממשלים לבית אביהם כי גבורי חיל המה׃
7
בני שמעיה עתני ורפאל ועובד אלזבד אחיו בני חיל אליהו וסמכיהו׃
8
כל אלה מבני עבד אדם המה ובניהם ואחיהם איש חיל בכח לעבדה ששים ושנים לעבד אדם׃
9
ולמשלמיהו בנים ואחים בני חיל שמונה עשר׃
10
ולחסה מן בני מררי בנים שמרי הראש כי לא היה בכור וישימהו אביהו לראש׃
11
חלקיהו השני טבליהו השלשי זכריהו הרבעי כל בנים ואחים לחסה שלשה עשר׃
12
לאלה מחלקות השערים לראשי הגברים משמרות לעמת אחיהם לשרת בבית יהוה׃
13
ויפילו גורלות כקטן כגדול לבית אבותם לשער ושער׃
14
ויפל הגורל מזרחה לשלמיהו וזכריהו בנו יועץ בשכל הפילו גורלות ויצא גורלו צפונה׃
15
לעבד אדם נגבה ולבניו בית האספים׃
16
לשפים ולחסה למערב עם שער שלכת במסלה העולה משמר לעמת משמר׃
17
למזרח הלוים ששה לצפונה ליום ארבעה לנגבה ליום ארבעה ולאספים שנים שנים׃
18
לפרבר למערב ארבעה למסלה שנים לפרבר׃
19
אלה מחלקות השערים לבני הקרחי ולבני מררי׃
20
והלוים אחיה על אוצרות בית האלהים ולאצרות הקדשים׃
21
בני לעדן בני הגרשני ללעדן ראשי האבות ללעדן הגרשני יחיאלי׃
22
בני יחיאלי זתם ויואל אחיו על אצרות בית יהוה׃
23
לעמרמי ליצהרי לחברוני לעזיאלי׃
24
ושבאל בן גרשום בן משה נגיד על האצרות׃
25
ואחיו לאליעזר רחביהו בנו וישעיהו בנו וירם בנו וזכרי בנו ושלמות בנו׃
26
הוא שלמות ואחיו על כל אצרות הקדשים אשר הקדיש דויד המלך וראשי האבות לשרי האלפים והמאות ושרי הצבא׃
27
מן המלחמות ומן השלל הקדישו לחזק לבית יהוה׃
28
וכל ההקדיש שמואל הראה ושאול בן קיש ואבנר בן נר ויואב בן צרויה כל המקדיש על יד שלמית ואחיו׃
29
ליצהרי כנניהו ובניו למלאכה החיצונה על ישראל לשטרים ולשפטים׃
30
לחברוני חשביהו ואחיו בני חיל אלף ושבע מאות על פקדת ישראל מעבר לירדן מערבה לכל מלאכת יהוה ולעבדת המלך׃
31
לחברוני יריה הראש לחברוני לתלדתיו לאבות בשנת הארבעים למלכות דויד נדרשו וימצא בהם גבורי חיל ביעזיר גלעד׃
32
ואחיו בני חיל אלפים ושבע מאות ראשי האבות ויפקידם דויד המלך על הראובני והגדי וחצי שבט המנשי לכל דבר האלהים ודבר המלך׃
Néhémie 12:1-26
1
ואלה הכהנים והלוים אשר עלו עם זרבבל בן שאלתיאל וישוע שריה ירמיה עזרא׃
2
אמריה מלוך חטוש׃
3
שכניה רחם מרמת׃
4
עדוא גנתוי אביה׃
5
מימין מעדיה בלגה׃
6
שמעיה ויויריב ידעיה׃
7
סלו עמוק חלקיה ידעיה אלה ראשי הכהנים ואחיהם בימי ישוע׃
8
והלוים ישוע בנוי קדמיאל שרביה יהודה מתניה על הידות הוא ואחיו׃
9
ובקבקיה וענו אחיהם לנגדם למשמרות׃
10
וישוע הוליד את יויקים ויויקים הוליד את אלישיב ואלישיב את יוידע׃
11
ויוידע הוליד את יונתן ויונתן הוליד את ידוע׃
12
ובימי יויקים היו כהנים ראשי האבות לשריה מריה לירמיה חנניה׃
13
לעזרא משלם לאמריה יהוחנן׃
14
למלוכי יונתן לשבניה יוסף׃
15
לחרם עדנא למריות חלקי׃
16
לעדיא זכריה לגנתון משלם׃
17
לאביה זכרי למנימין למועדיה פלטי׃
18
לבלגה שמוע לשמעיה יהונתן׃
19
וליויריב מתני לידעיה עזי׃
20
לסלי קלי לעמוק עבר׃
21
לחלקיה חשביה לידעיה נתנאל׃
22
הלוים בימי אלישיב יוידע ויוחנן וידוע כתובים ראשי אבות והכהנים על מלכות דריוש הפרסי׃
23
בני לוי ראשי האבות כתובים על ספר דברי הימים ועד ימי יוחנן בן אלישיב׃
24
וראשי הלוים חשביה שרביה וישוע בן קדמיאל ואחיהם לנגדם להלל להודות במצות דויד איש האלהים משמר לעמת משמר׃
25
מתניה ובקבקיה עבדיה משלם טלמון עקוב שמרים שוערים משמר באספי השערים׃
26
אלה בימי יויקים בן ישוע בן יוצדק ובימי נחמיה הפחה ועזרא הכהן הסופר׃