Nombres 26:57
ואלה פקודי הלוי למשפחתם לגרשון משפחת הגרשני לקהת משפחת הקהתי למררי משפחת המררי׃
Nombres 26:58
אלה משפחת לוי משפחת הלבני משפחת החברני משפחת המחלי משפחת המושי משפחת הקרחי וקהת הולד את עמרם׃
Génèse 46:11
ובני לוי גרשון קהת ומררי׃
Exode 6:16-19
16
ואלה שמות בני לוי לתלדתם גרשון וקהת ומררי ושני חיי לוי שבע ושלשים ומאת שנה׃
17
בני גרשון לבני ושמעי למשפחתם׃
18
ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל ושני חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה׃
19
ובני מררי מחלי ומושי אלה משפחת הלוי לתלדתם׃
Josué 21:1-45
1
ויגשו ראשי אבות הלוים אל אלעזר הכהן ואל יהושע בן נון ואל ראשי אבות המטות לבני ישראל׃
2
וידברו אליהם בשלה בארץ כנען לאמר יהוה צוה ביד משה לתת לנו ערים לשבת ומגרשיהן לבהמתנו׃
3
ויתנו בני ישראל ללוים מנחלתם אל פי יהוה את הערים האלה ואת מגרשיהן׃
4
ויצא הגורל למשפחת הקהתי ויהי לבני אהרן הכהן מן הלוים ממטה יהודה וממטה השמעני וממטה בנימן בגורל ערים שלש עשרה׃
5
ולבני קהת הנותרים ממשפחת מטה אפרים וממטה דן ומחצי מטה מנשה בגורל ערים עשר׃
6
ולבני גרשון ממשפחות מטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי ומחצי מטה מנשה בבשן בגורל ערים שלש עשרה׃
7
לבני מררי למשפחתם ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבולן ערים שתים עשרה׃
8
ויתנו בני ישראל ללוים את הערים האלה ואת מגרשיהן כאשר צוה יהוה ביד משה בגורל׃
9
ויתנו ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון את הערים האלה אשר יקרא אתהן בשם׃
10
ויהי לבני אהרן ממשפחות הקהתי מבני לוי כי להם היה הגורל ראישנה׃
11
ויתנו להם את קרית ארבע אבי הענוק היא חברון בהר יהודה ואת מגרשה סביבתיה׃
12
ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפנה באחזתו׃
13
ולבני אהרן הכהן נתנו את עיר מקלט הרצח את חברון ואת מגרשה ואת לבנה ואת מגרשה׃
14
ואת יתר ואת מגרשה ואת אשתמע ואת מגרשה׃
15
ואת חלן ואת מגרשה ואת דבר ואת מגרשה׃
16
ואת עין ואת מגרשה ואת יטה ואת מגרשה את בית שמש ואת מגרשה ערים תשע מאת שני השבטים האלה׃
17
וממטה בנימן את גבעון ואת מגרשה את גבע ואת מגרשה׃
18
את ענתות ואת מגרשה ואת עלמון ואת מגרשה ערים ארבע׃
19
כל ערי בני אהרן הכהנים שלש עשרה ערים ומגרשיהן׃
20
ולמשפחות בני קהת הלוים הנותרים מבני קהת ויהי ערי גורלם ממטה אפרים׃
21
ויתנו להם את עיר מקלט הרצח את שכם ואת מגרשה בהר אפרים ואת גזר ואת מגרשה׃
22
ואת קבצים ואת מגרשה ואת בית חורן ואת מגרשה ערים ארבע׃
23
וממטה דן את אלתקא ואת מגרשה את גבתון ואת מגרשה׃
24
את אילון ואת מגרשה את גת רמון ואת מגרשה ערים ארבע׃
25
וממחצית מטה מנשה את תענך ואת מגרשה ואת גת רמון ואת מגרשה ערים שתים׃
26
כל ערים עשר ומגרשיהן למשפחות בני קהת הנותרים׃
27
ולבני גרשון ממשפחת הלוים מחצי מטה מנשה את עיר מקלט הרצח את גלון בבשן ואת מגרשה ואת בעשתרה ואת מגרשה ערים שתים׃
28
וממטה יששכר את קשיון ואת מגרשה את דברת ואת מגרשה׃
29
את ירמות ואת מגרשה את עין גנים ואת מגרשה ערים ארבע׃
30
וממטה אשר את משאל ואת מגרשה את עבדון ואת מגרשה׃
31
את חלקת ואת מגרשה ואת רחב ואת מגרשה ערים ארבע׃
32
וממטה נפתלי את עיר מקלט הרצח את קדש בגליל ואת מגרשה ואת חמת דאר ואת מגרשה ואת קרתן ואת מגרשה ערים שלש׃
33
כל ערי הגרשני למשפחתם שלש עשרה עיר ומגרשיהן׃
34
ולמשפחות בני מררי הלוים הנותרים מאת מטה זבולן את יקנעם ואת מגרשה את קרתה ואת מגרשה׃
35
את דמנה ואת מגרשה את נהלל ואת מגרשה ערים ארבע׃
36
וממטה ראובן את בצר ואת מגרשה ואת יהצה ואת מגרשה׃
37
את קדמות ואת מגרשה ואת מיפעת ואת מגרשה ערים ארבע׃
38
וממטה גד את עיר מקלט הרצח את רמת בגלעד ואת מגרשה ואת מחנים ואת מגרשה׃
39
את חשבון ואת מגרשה את יעזר ואת מגרשה כל ערים ארבע׃
40
כל הערים לבני מררי למשפחתם הנותרים ממשפחות הלוים ויהי גורלם ערים שתים עשרה׃
41
כל ערי הלוים בתוך אחזת בני ישראל ערים ארבעים ושמנה ומגרשיהן׃
42
תהיינה הערים האלה עיר עיר ומגרשיה סביבתיה כן לכל הערים האלה׃
43
ויתן יהוה לישראל את כל הארץ אשר נשבע לתת לאבותם וירשוה וישבו בה׃
44
וינח יהוה להם מסביב ככל אשר נשבע לאבותם ולא עמד איש בפניהם מכל איביהם את כל איביהם נתן יהוה בידם׃
45
לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דבר יהוה אל בית ישראל הכל בא׃
1 Chroniques 6:1
בני לוי גרשון קהת ומררי׃
1 Chroniques 6:2
ובני קהת עמרם יצהר וחברון ועזיאל׃
1 Chroniques 6:16-19
16
בני לוי גרשם קהת ומררי׃
17
ואלה שמות בני גרשום לבני ושמעי׃
18
ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל׃
19
בני מררי מחלי ומשי ואלה משפחות הלוי לאבותיהם׃
Nombres 15:5-23
5
ויין לנסך רביעית ההין תעשה על העלה או לזבח לכבש האחד׃
6
או לאיל תעשה מנחה סלת שני עשרנים בלולה בשמן שלשית ההין׃
7
ויין לנסך שלשית ההין תקריב ריח ניחח ליהוה׃
8
וכי תעשה בן בקר עלה או זבח לפלא נדר או שלמים ליהוה׃
9
והקריב על בן הבקר מנחה סלת שלשה עשרנים בלול בשמן חצי ההין׃
10
ויין תקריב לנסך חצי ההין אשה ריח ניחח ליהוה׃
11
ככה יעשה לשור האחד או לאיל האחד או לשה בכבשים או בעזים׃
12
כמספר אשר תעשו ככה תעשו לאחד כמספרם׃
13
כל האזרח יעשה ככה את אלה להקריב אשה ריח ניחח ליהוה׃
14
וכי יגור אתכם גר או אשר בתוככם לדרתיכם ועשה אשה ריח ניחח ליהוה כאשר תעשו כן יעשה׃
15
הקהל חקה אחת לכם ולגר הגר חקת עולם לדרתיכם ככם כגר יהיה לפני יהוה׃
16
תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם׃
17
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
18
דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם בבאכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה׃
19
והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה ליהוה׃
20
ראשית ערסתכם חלה תרימו תרומה כתרומת גרן כן תרימו אתה׃
21
מראשית ערסתיכם תתנו ליהוה תרומה לדרתיכם׃
22
וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה אשר דבר יהוה אל משה׃
23
את כל אשר צוה יהוה אליכם ביד משה מן היום אשר צוה יהוה והלאה לדרתיכם׃
Nombres 23:6-23
6
וישב אליו והנה נצב על עלתו הוא וכל שרי מואב׃
7
וישא משלו ויאמר מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם לכה ארה לי יעקב ולכה זעמה ישראל׃
8
מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם יהוה׃
9
כי מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב׃
10
מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל תמת נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו׃
11
ויאמר בלק אל בלעם מה עשית לי לקב איבי לקחתיך והנה ברכת ברך׃
12
ויען ויאמר הלא את אשר ישים יהוה בפי אתו אשמר לדבר׃
13
ויאמר אליו בלק לך נא אתי אל מקום אחר אשר תראנו משם אפס קצהו תראה וכלו לא תראה וקבנו לי משם׃
14
ויקחהו שדה צפים אל ראש הפסגה ויבן שבעה מזבחת ויעל פר ואיל במזבח׃
15
ויאמר אל בלק התיצב כה על עלתך ואנכי אקרה כה׃
16
ויקר יהוה אל בלעם וישם דבר בפיו ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר׃
17
ויבא אליו והנו נצב על עלתו ושרי מואב אתו ויאמר לו בלק מה דבר יהוה׃
18
וישא משלו ויאמר קום בלק ושמע האזינה עדי בנו צפר׃
19
לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה׃
20
הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה׃
21
לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל יהוה אלהיו עמו ותרועת מלך בו׃
22
אל מוציאם ממצרים כתועפת ראם לו׃
23
כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל׃
Nombres 24:1-26
1
וירא בלעם כי טוב בעיני יהוה לברך את ישראל ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים וישת אל המדבר פניו׃
2
וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלהים׃
3
וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין׃
4
נאם שמע אמרי אל אשר מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עינים׃
5
מה טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל׃
6
כנחלים נטיו כגנת עלי נהר כאהלים נטע יהוה כארזים עלי מים׃
7
יזל מים מדליו וזרעו במים רבים וירם מאגג מלכו ותנשא מלכתו׃
8
אל מוציאו ממצרים כתועפת ראם לו יאכל גוים צריו ועצמתיהם יגרם וחציו ימחץ׃
9
כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו מברכיך ברוך וארריך ארור׃
10
ויחר אף בלק אל בלעם ויספק את כפיו ויאמר בלק אל בלעם לקב איבי קראתיך והנה ברכת ברך זה שלש פעמים׃
11
ועתה ברח לך אל מקומך אמרתי כבד אכבדך והנה מנעך יהוה מכבוד׃
12
ויאמר בלעם אל בלק הלא גם אל מלאכיך אשר שלחת אלי דברתי לאמר׃
13
אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את פי יהוה לעשות טובה או רעה מלבי אשר ידבר יהוה אתו אדבר׃
14
ועתה הנני הולך לעמי לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים׃
15
וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין׃
16
נאם שמע אמרי אל וידע דעת עליון מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עינים׃
17
אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת׃
18
והיה אדום ירשה והיה ירשה שעיר איביו וישראל עשה חיל׃
19
וירד מיעקב והאביד שריד מעיר׃
20
וירא את עמלק וישא משלו ויאמר ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אבד׃
21
וירא את הקיני וישא משלו ויאמר איתן מושבך ושים בסלע קנך׃
22
כי אם יהיה לבער קין עד מה אשור תשבך׃
23
וישא משלו ויאמר אוי מי יחיה משמו אל׃
24
וצים מיד כתים וענו אשור וענו עבר וגם הוא עדי אבד׃
25
ויקם בלעם וילך וישב למקמו וגם בלק הלך לדרכו׃
Néhémie 11:1-12
1
וישבו שרי העם בירושלם ושאר העם הפילו גורלות להביא אחד מן העשרה לשבת בירושלם עיר הקדש ותשע הידות בערים׃
2
ויברכו העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלם׃
3
ואלה ראשי המדינה אשר ישבו בירושלם ובערי יהודה ישבו איש באחזתו בעריהם ישראל הכהנים והלוים והנתינים ובני עבדי שלמה׃
4
ובירושלם ישבו מבני יהודה ומבני בנימן מבני יהודה עתיה בן עזיה בן זכריה בן אמריה בן שפטיה בן מהללאל מבני פרץ׃
5
ומעשיה בן ברוך בן כל חזה בן חזיה בן עדיה בן יויריב בן זכריה בן השלני׃
6
כל בני פרץ הישבים בירושלם ארבע מאות ששים ושמנה אנשי חיל׃
7
ואלה בני בנימן סלא בן משלם בן יועד בן פדיה בן קוליה בן מעשיה בן איתיאל בן ישעיה׃
8
ואחריו גבי סלי תשע מאות עשרים ושמנה׃
9
ויואל בן זכרי פקיד עליהם ויהודה בן הסנואה על העיר משנה׃
10
מן הכהנים ידעיה בן יויריב יכין׃
11
שריה בן חלקיה בן משלם בן צדוק בן מריות בן אחיטוב נגד בית האלהים׃
12
ואחיהם עשי המלאכה לבית שמנה מאות עשרים ושנים ועדיה בן ירחם בן פלליה בן אמצי בן זכריה בן פשחור בן מלכיה׃