Nombres 12:6
ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם יהוה במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו׃
Génèse 15:12
ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו׃
Psaumes 89:19
אז דברת בחזון לחסידיך ותאמר שויתי עזר על גבור הרימותי בחור מעם׃
Daniel 8:26
ומראה הערב והבקר אשר נאמר אמת הוא ואתה סתם החזון כי לימים רבים׃
Daniel 8:27
ואני דניאל נהייתי ונחליתי ימים ואקום ואעשה את מלאכת המלך ואשתומם על המראה ואין מבין׃
Actes 10:10
והוא רעב ויתאו לטעם לחם ובהכינם לו נפלה תרדמה עליו׃
Actes 10:19
ופטרוס עודנו חשב עם לבבו על המראה והרוח אמר אליו הנה שלשה אנשים מבקשים אותך׃
Actes 22:17
ויהי בשובי אל ירושלים ואתפלל במקדש ותהי עלי יד יהוה׃
2 Corinthiens 12:1-4
1
אמנם להתהלל לא יועיל לי כי אבוא למראות האדון וחזינותיו׃
2
ידעתי איש במשיח זה ארבע עשרה שנה אם היה בגוף לא ידעתי או מחוץ לגוף לא ידעתי האלהים יודע והאיש ההוא לקח עד לרקיע השלישי׃
3
וידעתי את האיש ההוא אם בגוף או מחוץ לגוף לא ידעתי האלהים יודע׃
4
אשר העלה אל הפרדס וישמע דברים נסתרים אשר נמנע מאיש למללם׃
Nombres 22:31
ויגל יהוה את עיני בלעם וירא את מלאך יהוה נצב בדרך וחרבו שלפה בידו ויקד וישתחו לאפיו׃
1 Samuel 19:24
ויפשט גם הוא בגדיו ויתנבא גם הוא לפני שמואל ויפל ערם כל היום ההוא וכל הלילה על כן יאמרו הגם שאול בנביאם׃
Ezechiel 1:28
כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה הנגה סביב הוא מראה דמות כבוד יהוה ואראה ואפל על פני ואשמע קול מדבר׃
Daniel 8:17
ויבא אצל עמדי ובבאו נבעתי ואפלה על פני ויאמר אלי הבן בן אדם כי לעת קץ החזון׃
Daniel 8:18
ובדברו עמי נרדמתי על פני ארצה ויגע בי ויעמידני על עמדי׃
Daniel 10:15
ובדברו עמי כדברים האלה נתתי פני ארצה ונאלמתי׃
Daniel 10:16
והנה כדמות בני אדם נגע על שפתי ואפתח פי ואדברה ואמרה אל העמד לנגדי אדני במראה נהפכו צירי עלי ולא עצרתי כח׃
Apocalypse 1:10
ואהי ברוח ביום האדון ואשמע אחרי קול גדול כקול שופר׃
Apocalypse 1:17
וכראתי אותו ואפל לרגליו כמת וישת עלי יד ימינו ויאמר אל תירא אני הראשון והאחרון והחי׃