Nombres 24:5
מה טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל׃
Nombres 2:2-34
2
איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו׃
3
והחנים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתם ונשיא לבני יהודה נחשון בן עמינדב׃
4
וצבאו ופקדיהם ארבעה ושבעים אלף ושש מאות׃
5
והחנים עליו מטה יששכר ונשיא לבני יששכר נתנאל בן צוער׃
6
וצבאו ופקדיו ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃
7
מטה זבולן ונשיא לבני זבולן אליאב בן חלן׃
8
וצבאו ופקדיו שבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃
9
כל הפקדים למחנה יהודה מאת אלף ושמנים אלף וששת אלפים וארבע מאות לצבאתם ראשנה יסעו׃
10
דגל מחנה ראובן תימנה לצבאתם ונשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור׃
11
וצבאו ופקדיו ששה וארבעים אלף וחמש מאות׃
12
והחונם עליו מטה שמעון ונשיא לבני שמעון שלמיאל בן צורי שדי׃
13
וצבאו ופקדיהם תשעה וחמשים אלף ושלש מאות׃
14
ומטה גד ונשיא לבני גד אליסף בן דעואל׃
15
וצבאו ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים׃
16
כל הפקדים למחנה ראובן מאת אלף ואחד וחמשים אלף וארבע מאות וחמשים לצבאתם ושנים יסעו׃
17
ונסע אהל מועד מחנה הלוים בתוך המחנת כאשר יחנו כן יסעו איש על ידו לדגליהם׃
18
דגל מחנה אפרים לצבאתם ימה ונשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד׃
19
וצבאו ופקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות׃
20
ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור׃
21
וצבאו ופקדיהם שנים ושלשים אלף ומאתים׃
22
ומטה בנימן ונשיא לבני בנימן אבידן בן גדעני׃
23
וצבאו ופקדיהם חמשה ושלשים אלף וארבע מאות׃
24
כל הפקדים למחנה אפרים מאת אלף ושמנת אלפים ומאה לצבאתם ושלשים יסעו׃
25
דגל מחנה דן צפנה לצבאתם ונשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי׃
26
וצבאו ופקדיהם שנים וששים אלף ושבע מאות׃
27
והחנים עליו מטה אשר ונשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן׃
28
וצבאו ופקדיהם אחד וארבעים אלף וחמש מאות׃
29
ומטה נפתלי ונשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן׃
30
וצבאו ופקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות׃
31
כל הפקדים למחנה דן מאת אלף ושבעה וחמשים אלף ושש מאות לאחרנה יסעו לדגליהם׃
32
אלה פקודי בני ישראל לבית אבתם כל פקודי המחנת לצבאתם שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים׃
33
והלוים לא התפקדו בתוך בני ישראל כאשר צוה יהוה את משה׃
34
ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן חנו לדגליהם וכן נסעו איש למשפחתיו על בית אבתיו׃
Nombres 23:9
כי מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב׃
Nombres 23:10
מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל תמת נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו׃
Cantique des Cantiques 6:4
יפה את רעיתי כתרצה נאוה כירושלם אימה כנדגלות׃
Cantique des Cantiques 6:10
מי זאת הנשקפה כמו שחר יפה כלבנה ברה כחמה אימה כנדגלות׃
Nombres 11:25-29
25
וירד יהוה בענן וידבר אליו ויאצל מן הרוח אשר עליו ויתן על שבעים איש הזקנים ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו ולא יספו׃
26
וישארו שני אנשים במחנה שם האחד אלדד ושם השני מידד ותנח עליהם הרוח והמה בכתבים ולא יצאו האהלה ויתנבאו במחנה׃
27
וירץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה׃
28
ויען יהושע בן נון משרת משה מבחריו ויאמר אדני משה כלאם׃
29
ויאמר לו משה המקנא אתה לי ומי יתן כל עם יהוה נביאים כי יתן יהוה את רוחו עליהם׃
1 Samuel 10:10
ויבאו שם הגבעתה והנה חבל נבאים לקראתו ותצלח עליו רוח אלהים ויתנבא בתוכם׃
1 Samuel 19:20
וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד וירא את להקת הנביאים נבאים ושמואל עמד נצב עליהם ותהי על מלאכי שאול רוח אלהים ויתנבאו גם המה׃
1 Samuel 19:23
וילך שם אל נוית ברמה ותהי עליו גם הוא רוח אלהים וילך הלוך ויתנבא עד באו בנוית ברמה׃
2 Chroniques 15:1
ועזריהו בן עודד היתה עליו רוח אלהים׃
Matthieu 7:22
והיה ביום ההוא יאמרו רבים אלי אדנינו אדנינו הלא בשמך נבאנו ובשמך גרשנו שדים ובשמך עשינו גבורות רבות׃
Matthieu 10:4
שמעון הקני ויהודה איש קריות אשר גם מסר אתו׃
Matthieu 10:8
רפאו את החולים טהרו את המצרעים הקימו את המתים ואת השדים גרשו חנם לקחתם חנם תתנו׃
Luc 10:20
אך בזאת אל תשמחו כי נכנעים לכם הרוחות כי אם שמחו על אשר נכתבו שמותיכם בשמים׃
Jean 11:49-51
49
ואחד מהם קיפא שמו והוא כהן גדול בשנה ההיא אמר אליהם הן לא תדעו מאומה׃
50
אף לא תתבוננו כי טוב לנו מות איש אחד בעד הגוי מאבד העם כלו׃
51
וזאת לא דבר מלבו כי אם בהיותו כהן גדול בשנה ההיא נבא כי ישוע ימות בעד העם׃