Génèse 27:29
יעבדוך עמים וישתחו לך לאמים הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך ארריך ארור ומברכיך ברוך׃
Génèse 27:40
ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבד והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צוארך׃
2 Samuel 8:14
וישם באדום נצבים בכל אדום שם נצבים ויהי כל אדום עבדים לדוד ויושע יהוה את דוד בכל אשר הלך׃
Psaumes 60:1
למנצח על שושן עדות מכתם לדוד ללמד בהצותו את ארם נהרים ואת ארם צובה וישב יואב ויך את אדום בגיא מלח שנים עשר אלף אלהים זנחתנו פרצתנו אנפת תשובב לנו׃
Psaumes 60:8-12
8
מואב סיר רחצי על אדום אשליך נעלי עלי פלשת התרעעי׃
9
מי יבלני עיר מצור מי נחני עד אדום׃
10
הלא אתה אלהים זנחתנו ולא תצא אלהים בצבאותינו׃
11
הבה לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם׃
12
באלהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו׃
Esaïe 34:5
כי רותה בשמים חרבי הנה על אדום תרד ועל עם חרמי למשפט׃
Esaïe 63:1
מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה זה הדור בלבושו צעה ברב כחו אני מדבר בצדקה רב להושיע׃
Amos 9:12
למען יירשו את שארית אדום וכל הגוים אשר נקרא שמי עליהם נאם יהוה עשה זאת׃