Psaumes 106:43-45
43
פעמים רבות יצילם והמה ימרו בעצתם וימכו בעונם׃
44
וירא בצר להם בשמעו את רנתם׃
45
ויזכר להם בריתו וינחם כרב חסדו׃
Psaumes 145:8
חנון ורחום יהוה ארך אפים וגדל חסד׃