Nombres 11:1-6
1
ויהי העם כמתאננים רע באזני יהוה וישמע יהוה ויחר אפו ותבער בם אש יהוה ותאכל בקצה המחנה׃
2
ויצעק העם אל משה ויתפלל משה אל יהוה ותשקע האש׃
3
ויקרא שם המקום ההוא תבערה כי בערה בם אש יהוה׃
4
והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר׃
5
זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשאים ואת האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים׃
6
ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו׃
Nombres 14:1-4
1
ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא׃
2
וילנו על משה ועל אהרן כל בני ישראל ויאמרו אלהם כל העדה לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו מתנו׃
3
ולמה יהוה מביא אתנו אל הארץ הזאת לנפל בחרב נשינו וטפנו יהיו לבז הלוא טוב לנו שוב מצרימה׃
4
ויאמרו איש אל אחיו נתנה ראש ונשובה מצרימה׃
Nombres 16:13
המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר כי תשתרר עלינו גם השתרר׃
Nombres 16:14
אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאתנו ותתן לנו נחלת שדה וכרם העיני האנשים ההם תנקר לא נעלה׃
Nombres 16:41
וילנו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרן לאמר אתם המתם את עם יהוה׃
Nombres 17:12
ויאמרו בני ישראל אל משה לאמר הן גוענו אבדנו כלנו אבדנו׃
Exode 14:11
ויאמרו אל משה המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים׃
Exode 15:24
וילנו העם על משה לאמר מה נשתה׃
Exode 16:2
וילינו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן במדבר׃
Exode 16:3
ויאמרו אלהם בני ישראל מי יתן מותנו ביד יהוה בארץ מצרים בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם לשבע כי הוצאתם אתנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב׃
Exode 16:7
ובקר וראיתם את כבוד יהוה בשמעו את תלנתיכם על יהוה ונחנו מה כי תלונו עלינו׃
Exode 16:8
ויאמר משה בתת יהוה לכם בערב בשר לאכל ולחם בבקר לשבע בשמע יהוה את תלנתיכם אשר אתם מלינם עליו ונחנו מה לא עלינו תלנתיכם כי על יהוה׃
Exode 17:2
וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה ויאמר להם משה מה תריבון עמדי מה תנסון את יהוה׃
Exode 17:3
ויצמא שם העם למים וילן העם על משה ויאמר למה זה העליתנו ממצרים להמית אתי ואת בני ואת מקני בצמא׃
Psaumes 68:6
אלהים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות אך סוררים שכנו צחיחה׃
Psaumes 78:19
וידברו באלהים אמרו היוכל אל לערך שלחן במדבר׃
Nombres 11:6-9
6
ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו׃
7
והמן כזרע גד הוא ועינו כעין הבדלח׃
8
שטו העם ולקטו וטחנו ברחים או דכו במדכה ובשלו בפרור ועשו אתו עגות והיה טעמו כטעם לשד השמן׃
9
וברדת הטל על המחנה לילה ירד המן עליו׃
Exode 16:15
ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה הוא ויאמר משה אלהם הוא הלחם אשר נתן יהוה לכם לאכלה׃
Exode 16:31
ויקראו בית ישראל את שמו מן והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחת בדבש׃
Psaumes 78:24
וימטר עליהם מן לאכל ודגן שמים נתן למו׃
Psaumes 78:25
לחם אבירים אכל איש צידה שלח להם לשבע׃
Proverbes 27:7
נפש שבעה תבוס נפת ונפש רעבה כל מר מתוק׃