Nombres 20:22
ויסעו מקדש ויבאו בני ישראל כל העדה הר ההר׃
Nombres 20:23
ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן בהר ההר על גבול ארץ אדום לאמר׃
Nombres 20:27
ויעש משה כאשר צוה יהוה ויעלו אל הר ההר לעיני כל העדה׃
Nombres 33:41
ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמנה׃
Nombres 14:25
והעמלקי והכנעני יושב בעמק מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך ים סוף׃
Deutéronome 1:40
ואתם פנו לכם וסעו המדברה דרך ים סוף׃
Nombres 20:18-21
18
ויאמר אליו אדום לא תעבר בי פן בחרב אצא לקראתך׃
19
ויאמרו אליו בני ישראל במסלה נעלה ואם מימיך נשתה אני ומקני ונתתי מכרם רק אין דבר ברגלי אעברה׃
20
ויאמר לא תעבר ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה׃
21
וימאן אדום נתן את ישראל עבר בגבלו ויט ישראל מעליו׃
Deutéronome 2:5-8
5
אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל כי ירשה לעשו נתתי את הר שעיר׃
6
אכל תשברו מאתם בכסף ואכלתם וגם מים תכרו מאתם בכסף ושתיתם׃
7
כי יהוה אלהיך ברכך בכל מעשה ידך ידע לכתך את המדבר הגדל הזה זה ארבעים שנה יהוה אלהיך עמך לא חסרת דבר׃
8
ונעבר מאת אחינו בני עשו הישבים בשעיר מדרך הערבה מאילת ומעצין גבר ונפן ונעבר דרך מדבר מואב׃
Juges 11:18
וילך במדבר ויסב את ארץ אדום ואת ארץ מואב ויבא ממזרח שמש לארץ מואב ויחנון בעבר ארנון ולא באו בגבול מואב כי ארנון גבול מואב׃
Nombres 32:7
ולמה תנואון את לב בני ישראל מעבר אל הארץ אשר נתן להם יהוה׃
Nombres 32:9
ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ ויניאו את לב בני ישראל לבלתי בא אל הארץ אשר נתן להם יהוה׃
Exode 6:9
וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקצר רוח ומעבדה קשה׃
Actes 14:22
ויחזקו את נפשות התלמידים ויזהירו אתם לעמד באמונה וכי רק בצרות רבות בוא נבוא אל מלכות האלהים׃
1 Thessaloniciens 3:3
שלא ימוט איש במצוקות האלה כי ידעתם אף אתם כי לזאת יעדנו׃
1 Thessaloniciens 3:4
הלא כבד אמרנו אליכם בהיותנו אצלכם כי עתידים אנחנו להלחץ כאשר גם היה ואתם ידעתם׃
Exode 6:9
וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקצר רוח ומעבדה קשה׃