Nombres 32:33-42
33
ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחן מלך האמרי ואת ממלכת עוג מלך הבשן הארץ לעריה בגבלת ערי הארץ סביב׃
34
ויבנו בני גד את דיבן ואת עטרת ואת ערער׃
35
ואת עטרת שופן ואת יעזר ויגבהה׃
36
ואת בית נמרה ואת בית הרן ערי מבצר וגדרת צאן׃
37
ובני ראובן בנו את חשבון ואת אלעלא ואת קריתים׃
38
ואת נבו ואת בעל מעון מוסבת שם ואת שבמה ויקראו בשמת את שמות הערים אשר בנו׃
39
וילכו בני מכיר בן מנשה גלעדה וילכדה ויורש את האמרי אשר בה׃
40
ויתן משה את הגלעד למכיר בן מנשה וישב בה׃
41
ויאיר בן מנשה הלך וילכד את חותיהם ויקרא אתהן חות יאיר׃
42
ונבח הלך וילכד את קנת ואת בנתיה ויקרא לה נבח בשמו׃
Deutéronome 3:16
ולראובני ולגדי נתתי מן הגלעד ועד נחל ארנן תוך הנחל וגבל ועד יבק הנחל גבול בני עמון׃
Deutéronome 3:17
והערבה והירדן וגבל מכנרת ועד ים הערבה ים המלח תחת אשדת הפסגה מזרחה׃
Josué 12:1-6
1
ואלה מלכי הארץ אשר הכו בני ישראל וירשו את ארצם בעבר הירדן מזרחה השמש מנחל ארנון עד הר חרמון וכל הערבה מזרחה׃
2
סיחון מלך האמרי היושב בחשבון משל מערוער אשר על שפת נחל ארנון ותוך הנחל וחצי הגלעד ועד יבק הנחל גבול בני עמון׃
3
והערבה עד ים כנרות מזרחה ועד ים הערבה ים המלח מזרחה דרך בית הישמות ומתימן תחת אשדות הפסגה׃
4
וגבול עוג מלך הבשן מיתר הרפאים היושב בעשתרות ובאדרעי׃
5
ומשל בהר חרמון ובסלכה ובכל הבשן עד גבול הגשורי והמעכתי וחצי הגלעד גבול סיחון מלך חשבון׃
6
משה עבד יהוה ובני ישראל הכום ויתנה משה עבד יהוה ירשה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה׃
Josué 13:8-12
8
עמו הראובני והגדי לקחו נחלתם אשר נתן להם משה בעבר הירדן מזרחה כאשר נתן להם משה עבד יהוה׃
9
מערוער אשר על שפת נחל ארנון והעיר אשר בתוך הנחל וכל המישר מידבא עד דיבון׃
10
וכל ערי סיחון מלך האמרי אשר מלך בחשבון עד גבול בני עמון׃
11
והגלעד וגבול הגשורי והמעכתי וכל הר חרמון וכל הבשן עד סלכה׃
12
כל ממלכות עוג בבשן אשר מלך בעשתרות ובאדרעי הוא נשאר מיתר הרפאים ויכם משה וירשם׃