Psaumes 10:17
תאות ענוים שמעת יהוה תכין לבם תקשיב אזנך׃
Psaumes 91:15
יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו׃
Psaumes 102:17
פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם׃
Nombres 14:45
וירד העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא ויכום ויכתום עד החרמה׃
Deutéronome 1:44
ויצא האמרי הישב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדברים ויכתו אתכם בשעיר עד חרמה׃
1 Samuel 30:30
ולאשר בחרמה ולאשר בבור עשן ולאשר בעתך׃