2 Chroniques 17:7-9
7
ובשנת שלוש למלכו שלח לשריו לבן חיל ולעבדיה ולזכריה ולנתנאל ולמיכיהו ללמד בערי יהודה׃
8
ועמהם הלוים שמעיהו ונתניהו וזבדיהו ועשהאל ושמרימות ויהונתן ואדניהו וטוביהו וטוב אדוניה הלוים ועמהם אלישמע ויהורם הכהנים׃
9
וילמדו ביהודה ועמהם ספר תורת יהוה ויסבו בכל ערי יהודה וילמדו בעם׃
Néhémie 3:1
ויקם אלישיב הכהן הגדול ואחיו הכהנים ויבנו את שער הצאן המה קדשוהו ויעמידו דלתתיו ועד מגדל המאה קדשוהו עד מגדל חננאל׃
Néhémie 3:5
ועל ידם החזיקו התקועים ואדיריהם לא הביאו צורם בעבדת אדניהם׃
1 Timothée 6:17
את עשירי העולם הזה תצוה שלא ירום לבבם גם לא יבטחו בעשר הבוגד כי אם באלהים חיים המספיק לנו די והותר לשבע׃
1 Timothée 6:18
ויגמלו טוב ויעשירו במעשים טובים לתת מהונם ולעזר לזולתם׃
Deutéronome 5:31
ואתה פה עמד עמדי ואדברה אליך את כל המצוה והחקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר אנכי נתן להם לרשתה׃
Deutéronome 33:4
תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב׃
Esaïe 33:22
כי יהוה שפטנו יהוה מחקקנו יהוה מלכנו הוא יושיענו׃
Jean 1:17
כי התורה נתנה ביד משה והחסד והאמת באו על ידי ישוע המשיח׃
Jacques 4:12
אחד הוא המחקק אשר יכול להושיע ולאבד ומי אתה כי תדין את עמיתך׃
Nombres 33:45-47
45
ויסעו מעיים ויחנו בדיבן גד׃
46
ויסעו מדיבן גד ויחנו בעלמן דבלתימה׃
47
ויסעו מעלמן דבלתימה ויחנו בהרי העברים לפני נבו׃