Nombres 21:28
כי אש יצאה מחשבון להבה מקרית סיחן אכלה ער מואב בעלי במות ארנן׃
Deutéronome 2:9
ויאמר יהוה אלי אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה כי לא אתן לך מארצו ירשה כי לבני לוט נתתי את ער ירשה׃
Deutéronome 2:18
אתה עבר היום את גבול מואב את ער׃
Deutéronome 2:29
כאשר עשו לי בני עשו הישבים בשעיר והמואבים הישבים בער עד אשר אעבר את הירדן אל הארץ אשר יהוה אלהינו נתן לנו׃
Esaïe 15:1
משא מואב כי בליל שדד ער מואב נדמה כי בליל שדד קיר מואב נדמה׃