Nombres 33:40
וישמע הכנעני מלך ערד והוא ישב בנגב בארץ כנען בבא בני ישראל׃
Josué 12:14
מלך חרמה אחד מלך ערד אחד׃
Juges 1:16
ובני קיני חתן משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד וילך וישב את העם׃
Nombres 13:21
ויעלו ויתרו את הארץ ממדבר צן עד רחב לבא חמת׃
Nombres 13:22
ויעלו בנגב ויבא עד חברון ושם אחימן ששי ותלמי ילידי הענק וחברון שבע שנים נבנתה לפני צען מצרים׃
Nombres 14:45
וירד העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא ויכום ויכתום עד החרמה׃
Deutéronome 2:32
ויצא סיחן לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה יהצה׃
Josué 7:5
ויכו מהם אנשי העי כשלשים וששה איש וירדפום לפני השער עד השברים ויכום במורד וימס לבב העם ויהי למים׃
Josué 11:19
לא היתה עיר אשר השלימה אל בני ישראל בלתי החוי ישבי גבעון את הכל לקחו במלחמה׃
Josué 11:20
כי מאת יהוה היתה לחזק את לבם לקראת המלחמה את ישראל למען החרימם לבלתי היות להם תחנה כי למען השמידם כאשר צוה יהוה את משה׃
Psaumes 44:3
כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא הושיעה למו כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם׃
Psaumes 44:4
אתה הוא מלכי אלהים צוה ישועות יעקב׃