Nombres 14:21
ואולם חי אני וימלא כבוד יהוה את כל הארץ׃
Nombres 14:23
אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבתם וכל מנאצי לא יראוה׃
Nombres 26:64
ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני׃
Nombres 26:65
כי אמר יהוה להם מות ימתו במדבר ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון׃
Nombres 32:11
אם יראו האנשים העלים ממצרים מבן עשרים שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב כי לא מלאו אחרי׃
Deutéronome 1:35
אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבתיכם׃
Psaumes 90:8
שת עונתינו לנגדך עלמנו למאור פניך׃
Psaumes 90:9
כי כל ימינו פנו בעברתך כלינו שנינו כמו הגה׃
Hébreux 3:17
ובמי התקוטט ארבעים שנה הלא בחטאים אשר נפלו פגריהם במדבר׃