Nombres 14:11
ויאמר יהוה אל משה עד אנה ינאצני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי בכל האתות אשר עשיתי בקרבו׃
Deutéronome 1:31-35
31
ובמדבר אשר ראית אשר נשאך יהוה אלהיך כאשר ישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד באכם עד המקום הזה׃
32
ובדבר הזה אינכם מאמינם ביהוה אלהיכם׃
33
ההלך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנתכם באש לילה לראתכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם׃
34
וישמע יהוה את קול דבריכם ויקצף וישבע לאמר׃
35
אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבתיכם׃
Psaumes 95:9-11
9
אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעלי׃
10
ארבעים שנה אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם והם לא ידעו דרכי׃
11
אשר נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי׃
Psaumes 106:26
וישא ידו להם להפיל אותם במדבר׃
Hébreux 3:17
ובמי התקוטט ארבעים שנה הלא בחטאים אשר נפלו פגריהם במדבר׃
Hébreux 3:18
ולמי נשבע לבלתי בא אל מנוחתו אם לא לסוררים׃
Exode 17:2
וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה ויאמר להם משה מה תריבון עמדי מה תנסון את יהוה׃
Psaumes 95:9
אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעלי׃
Psaumes 106:14
ויתאוו תאוה במדבר וינסו אל בישימון׃
Malachie 3:15
ועתה אנחנו מאשרים זדים גם נבנו עשי רשעה גם בחנו אלהים וימלטו׃
Matthieu 4:7
ויאמר אליו ישוע ועוד כתוב לא תנסה את יהוה אלהיך׃
1 Corinthiens 10:9
ולא ננסה את המשיח כאשר נסוהו מקצתם ויאבדום הנחשים׃
Hébreux 3:9
אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעלי ארבעים שנה׃
Génèse 31:7
ואביכן התל בי והחלף את משכרתי עשרת מנים ולא נתנו אלהים להרע עמדי׃
Génèse 31:41
זה לי עשרים שנה בביתך עבדתיך ארבע עשרה שנה בשתי בנתיך ושש שנים בצאנך ותחלף את משכרתי עשרת מנים׃
Job 19:3
זה עשר פעמים תכלימוני לא תבשו תהכרו לי׃