Nombres 3:1-10
1
ואלה תולדת אהרן ומשה ביום דבר יהוה את משה בהר סיני׃
2
ואלה שמות בני אהרן הבכור נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר׃
3
אלה שמות בני אהרן הכהנים המשחים אשר מלא ידם לכהן׃
4
וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם׃
5
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
6
הקרב את מטה לוי והעמדת אתו לפני אהרן הכהן ושרתו אתו׃
7
ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה לפני אהל מועד לעבד את עבדת המשכן׃
8
ושמרו את כל כלי אהל מועד ואת משמרת בני ישראל לעבד את עבדת המשכן׃
9
ונתתה את הלוים לאהרן ולבניו נתונם נתונם המה לו מאת בני ישראל׃
10
ואת אהרן ואת בניו תפקד ושמרו את כהנתם והזר הקרב יומת׃
Nombres 4:15
וכלה אהרן ובניו לכסת את הקדש ואת כל כלי הקדש בנסע המחנה ואחרי כן יבאו בני קהת לשאת ולא יגעו אל הקדש ומתו אלה משא בני קהת באהל מועד׃
Nombres 4:25-33
25
ונשאו את יריעת המשכן ואת אהל מועד מכסהו ומכסה התחש אשר עליו מלמעלה ואת מסך פתח אהל מועד׃
26
ואת קלעי החצר ואת מסך פתח שער החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריהם ואת כל כלי עבדתם ואת כל אשר יעשה להם ועבדו׃
27
על פי אהרן ובניו תהיה כל עבדת בני הגרשני לכל משאם ולכל עבדתם ופקדתם עלהם במשמרת את כל משאם׃
28
זאת עבדת משפחת בני הגרשני באהל מועד ומשמרתם ביד איתמר בן אהרן הכהן׃
29
בני מררי למשפחתם לבית אבתם תפקד אתם׃
30
מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה תפקדם כל הבא לצבא לעבד את עבדת אהל מועד׃
31
וזאת משמרת משאם לכל עבדתם באהל מועד קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ואדניו׃
32
ועמודי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם לכל כליהם ולכל עבדתם ובשמת תפקדו את כלי משמרת משאם׃
33
זאת עבדת משפחת בני מררי לכל עבדתם באהל מועד ביד איתמר בן אהרן הכהן׃
Exode 31:18
ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדת לחת אבן כתבים באצבע אלהים׃
Exode 32:26-29
26
ויעמד משה בשער המחנה ויאמר מי ליהוה אלי ויאספו אליו כל בני לוי׃
27
ויאמר להם כה אמר יהוה אלהי ישראל שימו איש חרבו על ירכו עברו ושובו משער לשער במחנה והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרבו׃
28
ויעשו בני לוי כדבר משה ויפל מן העם ביום ההוא כשלשת אלפי איש׃
29
ויאמר משה מלאו ידכם היום ליהוה כי איש בבנו ובאחיו ולתת עליכם היום ברכה׃
Exode 38:21
אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה עבדת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן׃
1 Chroniques 23:1-32
1
ודויד זקן ושבע ימים וימלך את שלמה בנו על ישראל׃
2
ויאסף את כל שרי ישראל והכהנים והלוים׃
3
ויספרו הלוים מבן שלשים שנה ומעלה ויהי מספרם לגלגלתם לגברים שלשים ושמונה אלף׃
4
מאלה לנצח על מלאכת בית יהוה עשרים וארבעה אלף ושטרים ושפטים ששת אלפים׃
5
וארבעת אלפים שערים וארבעת אלפים מהללים ליהוה בכלים אשר עשיתי להלל׃
6
ויחלקם דויד מחלקות לבני לוי לגרשון קהת ומררי׃
7
לגרשני לעדן ושמעי׃
8
בני לעדן הראש יחיאל וזתם ויואל שלשה׃
9
בני שמעי שלמות וחזיאל והרן שלשה אלה ראשי האבות ללעדן׃
10
ובני שמעי יחת זינא ויעוש ובריעה אלה בני שמעי ארבעה׃
11
ויהי יחת הראש וזיזה השני ויעוש ובריעה לא הרבו בנים ויהיו לבית אב לפקדה אחת׃
12
בני קהת עמרם יצהר חברון ועזיאל ארבעה׃
13
בני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים הוא ובניו עד עולם להקטיר לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד עולם׃
14
ומשה איש האלהים בניו יקראו על שבט הלוי׃
15
בני משה גרשם ואליעזר׃
16
בני גרשום שבואל הראש׃
17
ויהיו בני אליעזר רחביה הראש ולא היה לאליעזר בנים אחרים ובני רחביה רבו למעלה׃
18
בני יצהר שלמית הראש׃
19
בני חברון יריהו הראש אמריה השני יחזיאל השלישי ויקמעם הרביעי׃
20
בני עזיאל מיכה הראש וישיה השני׃
21
בני מררי מחלי ומושי בני מחלי אלעזר וקיש׃
22
וימת אלעזר ולא היו לו בנים כי אם בנות וישאום בני קיש אחיהם׃
23
בני מושי מחלי ועדר וירמות שלשה׃
24
אלה בני לוי לבית אבתיהם ראשי האבות לפקודיהם במספר שמות לגלגלתם עשה המלאכה לעבדת בית יהוה מבן עשרים שנה ומעלה׃
25
כי אמר דויד הניח יהוה אלהי ישראל לעמו וישכן בירושלם עד לעולם׃
26
וגם ללוים אין לשאת את המשכן ואת כל כליו לעבדתו׃
27
כי בדברי דויד האחרנים המה מספר בני לוי מבן עשרים שנה ולמעלה׃
28
כי מעמדם ליד בני אהרן לעבדת בית יהוה על החצרות ועל הלשכות ועל טהרת לכל קדש ומעשה עבדת בית האלהים׃
29
וללחם המערכת ולסלת למנחה ולרקיקי המצות ולמחבת ולמרבכת ולכל משורה ומדה׃
30
ולעמד בבקר בבקר להדות ולהלל ליהוה וכן לערב׃
31
ולכל העלות עלות ליהוה לשבתות לחדשים ולמעדים במספר כמשפט עליהם תמיד לפני יהוה׃
32
ושמרו את משמרת אהל מועד ואת משמרת הקדש ומשמרת בני אהרן אחיהם לעבדת בית יהוה׃
1 Chroniques 25:1-26
1
ויבדל דויד ושרי הצבא לעבדה לבני אסף והימן וידותון הנביאים בכנרות בנבלים ובמצלתים ויהי מספרם אנשי מלאכה לעבדתם׃
2
לבני אסף זכור ויוסף ונתניה ואשראלה בני אסף על יד אסף הנבא על ידי המלך׃
3
לידותון בני ידותון גדליהו וצרי וישעיהו חשביהו ומתתיהו ששה על ידי אביהם ידותון בכנור הנבא על הדות והלל ליהוה׃
4
להימן בני הימן בקיהו מתניהו עזיאל שבואל וירימות חנניה חנני אליאתה גדלתי ורממתי עזר ישבקשה מלותי הותיר מחזיאות׃
5
כל אלה בנים להימן חזה המלך בדברי האלהים להרים קרן ויתן האלהים להימן בנים ארבעה עשר ובנות שלוש׃
6
כל אלה על ידי אביהם בשיר בית יהוה במצלתים נבלים וכנרות לעבדת בית האלהים על ידי המלך אסף וידותון והימן׃
7
ויהי מספרם עם אחיהם מלמדי שיר ליהוה כל המבין מאתים שמונים ושמונה׃
8
ויפילו גורלות משמרת לעמת כקטן כגדול מבין עם תלמיד׃
9
ויצא הגורל הראשון לאסף ליוסף גדליהו השני הוא ואחיו ובניו שנים עשר׃
10
השלשי זכור בניו ואחיו שנים עשר׃
11
הרביעי ליצרי בניו ואחיו שנים עשר׃
12
החמישי נתניהו בניו ואחיו שנים עשר׃
13
הששי בקיהו בניו ואחיו שנים עשר׃
14
השבעי ישראלה בניו ואחיו שנים עשר׃
15
השמיני ישעיהו בניו ואחיו שנים עשר׃
16
התשיעי מתניהו בניו ואחיו שנים עשר׃
17
העשירי שמעי בניו ואחיו שנים עשר׃
18
עשתי עשר עזראל בניו ואחיו שנים עשר׃
19
השנים עשר לחשביה בניו ואחיו שנים עשר׃
20
לשלשה עשר שובאל בניו ואחיו שנים עשר׃
21
לארבעה עשר מתתיהו בניו ואחיו שנים עשר׃
22
לחמשה עשר לירמות בניו ואחיו שנים עשר׃
23
לששה עשר לחנניהו בניו ואחיו שנים עשר׃
24
לשבעה עשר לישבקשה בניו ואחיו שנים עשר׃
25
לשמונה עשר לחנני בניו ואחיו שנים עשר׃
26
לתשעה עשר למלותי בניו ואחיו שנים עשר׃
Esdras 8:25-30
25
ואשקולה להם את הכסף ואת הזהב ואת הכלים תרומת בית אלהינו ההרימו המלך ויעציו ושריו וכל ישראל הנמצאים׃
26
ואשקלה על ידם כסף ככרים שש מאות וחמשים וכלי כסף מאה לככרים זהב מאה ככר׃
27
וכפרי זהב עשרים לאדרכנים אלף וכלי נחשת מצהב טובה שנים חמודת כזהב׃
28
ואמרה אלהם אתם קדש ליהוה והכלים קדש והכסף והזהב נדבה ליהוה אלהי אבתיכם׃
29
שקדו ושמרו עד תשקלו לפני שרי הכהנים והלוים ושרי האבות לישראל בירושלם הלשכות בית יהוה׃
30
וקבלו הכהנים והלוים משקל הכסף והזהב והכלים להביא לירושלם לבית אלהינו׃
Esdras 8:33-30
Esdras 8:34-30
Néhémie 12:8
והלוים ישוע בנוי קדמיאל שרביה יהודה מתניה על הידות הוא ואחיו׃
Néhémie 12:22
הלוים בימי אלישיב יוידע ויוחנן וידוע כתובים ראשי אבות והכהנים על מלכות דריוש הפרסי׃
Néhémie 12:47
וכל ישראל בימי זרבבל ובימי נחמיה נתנים מניות המשררים והשערים דבר יום ביומו ומקדשים ללוים והלוים מקדשים לבני אהרן׃
Néhémie 13:5
ויעש לו לשכה גדולה ושם היו לפנים נתנים את המנחה הלבונה והכלים ומעשר הדגן התירוש והיצהר מצות הלוים והמשררים והשערים ותרומת הכהנים׃
Néhémie 13:10-13
10
ואדעה כי מניות הלוים לא נתנה ויברחו איש לשדהו הלוים והמשררים עשי המלאכה׃
11
ואריבה את הסגנים ואמרה מדוע נעזב בית האלהים ואקבצם ואעמדם על עמדם׃
12
וכל יהודה הביאו מעשר הדגן והתירוש והיצהר לאוצרות׃
13
ואוצרה על אוצרות שלמיה הכהן וצדוק הסופר ופדיה מן הלוים ועל ידם חנן בן זכור בן מתניה כי נאמנים נחשבו ועליהם לחלק לאחיהם׃
Néhémie 13:22-13
Nombres 1:53
והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל ושמרו הלוים את משמרת משכן העדות׃
Nombres 20:11
וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם׃
Exode 31:18
ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדת לחת אבן כתבים באצבע אלהים׃
Exode 38:21
אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה עבדת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן׃
Psaumes 122:4
ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל להדות לשם יהוה׃
Nombres 2:17
ונסע אהל מועד מחנה הלוים בתוך המחנת כאשר יחנו כן יסעו איש על ידו לדגליהם׃
Nombres 3:23-38
23
משפחת הגרשני אחרי המשכן יחנו ימה׃
24
ונשיא בית אב לגרשני אליסף בן לאל׃
25
ומשמרת בני גרשון באהל מועד המשכן והאהל מכסהו ומסך פתח אהל מועד׃
26
וקלעי החצר ואת מסך פתח החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריו לכל עבדתו׃
27
ולקהת משפחת העמרמי ומשפחת היצהרי ומשפחת החברני ומשפחת העזיאלי אלה הם משפחת הקהתי׃
28
במספר כל זכר מבן חדש ומעלה שמנת אלפים ושש מאות שמרי משמרת הקדש׃
29
משפחת בני קהת יחנו על ירך המשכן תימנה׃
30
ונשיא בית אב למשפחת הקהתי אליצפן בן עזיאל׃
31
ומשמרתם הארן והשלחן והמנרה והמזבחת וכלי הקדש אשר ישרתו בהם והמסך וכל עבדתו׃
32
ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן אהרן הכהן פקדת שמרי משמרת הקדש׃
33
למררי משפחת המחלי ומשפחת המושי אלה הם משפחת מררי׃
34
ופקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה ששת אלפים ומאתים׃
35
ונשיא בית אב למשפחת מררי צוריאל בן אביחיל על ירך המשכן יחנו צפנה׃
36
ופקדת משמרת בני מררי קרשי המשכן ובריחיו ועמדיו ואדניו וכל כליו וכל עבדתו׃
37
ועמדי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם׃
38
והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן ובניו שמרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל והזר הקרב יומת׃
Nombres 10:21
ונסעו הקהתים נשאי המקדש והקימו את המשכן עד באם׃