Nombres 2:10
דגל מחנה ראובן תימנה לצבאתם ונשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור׃
Nombres 7:30
ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור׃
Nombres 10:18
ונסע דגל מחנה ראובן לצבאתם ועל צבאו אליצור בן שדיאור׃
Génèse 29:32-35
32
ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי ראה יהוה בעניי כי עתה יאהבני אישי׃
33
ותהר עוד ותלד בן ותאמר כי שמע יהוה כי שנואה אנכי ויתן לי גם את זה ותקרא שמו שמעון׃
34
ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים על כן קרא שמו לוי׃
35
ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את יהוה על כן קראה שמו יהודה ותעמד מלדת׃
Génèse 30:5-20
5
ותהר בלהה ותלד ליעקב בן׃
6
ותאמר רחל דנני אלהים וגם שמע בקלי ויתן לי בן על כן קראה שמו דן׃
7
ותהר עוד ותלד בלהה שפחת רחל בן שני ליעקב׃
8
ותאמר רחל נפתולי אלהים נפתלתי עם אחתי גם יכלתי ותקרא שמו נפתלי׃
9
ותרא לאה כי עמדה מלדת ותקח את זלפה שפחתה ותתן אתה ליעקב לאשה׃
10
ותלד זלפה שפחת לאה ליעקב בן׃
11
ותאמר לאה בגד ותקרא את שמו גד׃
12
ותלד זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב׃
13
ותאמר לאה באשרי כי אשרוני בנות ותקרא את שמו אשר׃
14
וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשדה ויבא אתם אל לאה אמו ותאמר רחל אל לאה תני נא לי מדודאי בנך׃
15
ותאמר לה המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני ותאמר רחל לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך׃
16
ויבא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שכר שכרתיך בדודאי בני וישכב עמה בלילה הוא׃
17
וישמע אלהים אל לאה ותהר ותלד ליעקב בן חמישי׃
18
ותאמר לאה נתן אלהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר׃
19
ותהר עוד לאה ותלד בן ששי ליעקב׃
20
ותאמר לאה זבדני אלהים אתי זבד טוב הפעם יזבלני אישי כי ילדתי לו ששה בנים ותקרא את שמו זבלון׃
Génèse 35:17-26
17
ויהי בהקשתה בלדתה ותאמר לה המילדת אל תיראי כי גם זה לך בן׃
18
ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן אוני ואביו קרא לו בנימין׃
19
ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה הוא בית לחם׃
20
ויצב יעקב מצבה על קברתה הוא מצבת קברת רחל עד היום׃
21
ויסע ישראל ויט אהלה מהלאה למגדל עדר׃
22
ויהי בשכן ישראל בארץ ההוא וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל ויהיו בני יעקב שנים עשר׃
23
בני לאה בכור יעקב ראובן ושמעון ולוי ויהודה ויששכר וזבלון׃
24
בני רחל יוסף ובנימן׃
25
ובני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי׃
26
ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר אלה בני יעקב אשר ילד לו בפדן ארם׃
Génèse 46:8-24
8
ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו בכר יעקב ראובן׃
9
ובני ראובן חנוך ופלוא וחצרון וכרמי׃
10
ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית׃
11
ובני לוי גרשון קהת ומררי׃
12
ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרון וחמול׃
13
ובני יששכר תולע ופוה ויוב ושמרון׃
14
ובני זבולן סרד ואלון ויחלאל׃
15
אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו כל נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש׃
16
ובני גד צפיון וחגי שוני ואצבן ערי וארודי ואראלי׃
17
ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחתם ובני בריעה חבר ומלכיאל׃
18
אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה בתו ותלד את אלה ליעקב שש עשרה נפש׃
19
בני רחל אשת יעקב יוסף ובנימן׃
20
ויולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן אן את מנשה ואת אפרים׃
21
ובני בנימן בלע ובכר ואשבל גרא ונעמן אחי וראש מפים וחפים וארד׃
22
אלה בני רחל אשר ילד ליעקב כל נפש ארבעה עשר׃
23
ובני דן חשים׃
24
ובני נפתלי יחצאל וגוני ויצר ושלם׃
Génèse 49:1-33
1
ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים׃
2
הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם׃
3
ראובן בכרי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז׃
4
פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה׃
5
שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרתיהם׃
6
בסדם אל תבא נפשי בקהלם אל תחד כבדי כי באפם הרגו איש וברצנם עקרו שור׃
7
ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל׃
8
יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף איביך ישתחוו לך בני אביך׃
9
גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו׃
10
לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים׃
11
אסרי לגפן עירה ולשרקה בני אתנו כבס ביין לבשו ובדם ענבים סותה׃
12
חכלילי עינים מיין ולבן שנים מחלב׃
13
זבולן לחוף ימים ישכן והוא לחוף אניות וירכתו על צידן׃
14
יששכר חמר גרם רבץ בין המשפתים׃
15
וירא מנחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד׃
16
דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל׃
17
יהי דן נחש עלי דרך שפיפן עלי ארח הנשך עקבי סוס ויפל רכבו אחור׃
18
לישועתך קויתי יהוה׃
19
גד גדוד יגודנו והוא יגד עקב׃
20
מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך׃
21
נפתלי אילה שלחה הנתן אמרי שפר׃
22
בן פרת יוסף בן פרת עלי עין בנות צעדה עלי שור׃
23
וימררהו ורבו וישטמהו בעלי חצים׃
24
ותשב באיתן קשתו ויפזו זרעי ידיו מידי אביר יעקב משם רעה אבן ישראל׃
25
מאל אביך ויעזרך ואת שדי ויברכך ברכת שמים מעל ברכת תהום רבצת תחת ברכת שדים ורחם׃
26
ברכת אביך גברו על ברכת הורי עד תאות גבעת עולם תהיין לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו׃
27
בנימין זאב יטרף בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל׃
28
כל אלה שבטי ישראל שנים עשר וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אתם׃
29
ויצו אותם ויאמר אלהם אני נאסף אל עמי קברו אתי אל אבתי אל המערה אשר בשדה עפרון החתי׃
30
במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרא בארץ כנען אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרן החתי לאחזת קבר׃
31
שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו ושמה קברתי את לאה׃
32
מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חת׃
33
ויכל יעקב לצות את בניו ויאסף רגליו אל המטה ויגוע ויאסף אל עמיו׃
Exode 1:2-5
2
ראובן שמעון לוי ויהודה׃
3
יששכר זבולן ובנימן׃
4
דן ונפתלי גד ואשר׃
5
ויהי כל נפש יצאי ירך יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים׃
Deutéronome 33:1-29
1
וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו׃
2
ויאמר יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו אש דת למו׃
3
אף חבב עמים כל קדשיו בידך והם תכו לרגלך ישא מדברתיך׃
4
תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב׃
5
ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל׃
6
יחי ראובן ואל ימת ויהי מתיו מספר׃
7
וזאת ליהודה ויאמר שמע יהוה קול יהודה ואל עמו תביאנו ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה׃
8
וללוי אמר תמיך ואוריך לאיש חסידך אשר נסיתו במסה תריבהו על מי מריבה׃
9
האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בנו לא ידע כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו׃
10
יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ישימו קטורה באפך וכליל על מזבחך׃
11
ברך יהוה חילו ופעל ידיו תרצה מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן יקומון׃
12
לבנימן אמר ידיד יהוה ישכן לבטח עליו חפף עליו כל היום ובין כתיפיו שכן׃
13
וליוסף אמר מברכת יהוה ארצו ממגד שמים מטל ומתהום רבצת תחת׃
14
וממגד תבואת שמש וממגד גרש ירחים׃
15
ומראש הררי קדם וממגד גבעות עולם׃
16
וממגד ארץ ומלאה ורצון שכני סנה תבואתה לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו׃
17
בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח יחדו אפסי ארץ והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה׃
18
ולזבולן אמר שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך׃
19
עמים הר יקראו שם יזבחו זבחי צדק כי שפע ימים יינקו ושפוני טמוני חול׃
20
ולגד אמר ברוך מרחיב גד כלביא שכן וטרף זרוע אף קדקד׃
21
וירא ראשית לו כי שם חלקת מחקק ספון ויתא ראשי עם צדקת יהוה עשה ומשפטיו עם ישראל׃
22
ולדן אמר דן גור אריה יזנק מן הבשן׃
23
ולנפתלי אמר נפתלי שבע רצון ומלא ברכת יהוה ים ודרום ירשה׃
24
ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטבל בשמן רגלו׃
25
ברזל ונחשת מנעליך וכימיך דבאך׃
26
אין כאל ישרון רכב שמים בעזרך ובגאותו שחקים׃
27
מענה אלהי קדם ומתחת זרעת עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד׃
28
וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש אף שמיו יערפו טל׃
29
אשריך ישראל מי כמוך עם נושע ביהוה מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו איביך לך ואתה על במותימו תדרך׃
Apocalypse 7:4-8
4
ואשמע מספר החתומים מאה אלף וארבעים וארבעה אלף והם חתומים מכל שבטי בני ישראל׃
5
לשבט יהודה חתומים שנים עשר אלף לשבט ראובן חתומים שנים עשר אלף לשבט גד חתומים שנים עשר אלף׃
6
לשבט אשר חתומים שנים עשר אלף לשבט נפתלי חתומים שנים עשר אלף לשבט מנשה חתומים שנים עשר אלף׃
7
לשבט שמעון חתומים שנים עשר אלף לשבט לוי חתומים שנים עשר אלף לשבט יששכר חתומים שנים עשר אלף׃
8
לשבט זבלון חתומים שנים עשר אלף לשבט יוסף חתומים שנים עשר אלף לשבט בנימן חתומים שנים עשר אלף׃