Nombres 1:2-16
2
שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל זכר לגלגלתם׃
3
מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן׃
4
ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבתיו הוא׃
5
ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן שדיאור׃
6
לשמעון שלמיאל בן צורישדי׃
7
ליהודה נחשון בן עמינדב׃
8
ליששכר נתנאל בן צוער׃
9
לזבולן אליאב בן חלן׃
10
לבני יוסף לאפרים אלישמע בן עמיהוד למנשה גמליאל בן פדהצור׃
11
לבנימן אבידן בן גדעני׃
12
לדן אחיעזר בן עמישדי׃
13
לאשר פגעיאל בן עכרן׃
14
לגד אליסף בן דעואל׃
15
לנפתלי אחירע בן עינן׃
16
אלה קריאי העדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם׃
Nombres 26:64
ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני׃