Nombres 2:28
וצבאו ופקדיהם אחד וארבעים אלף וחמש מאות׃
Nombres 26:47
אלה משפחת בני אשר לפקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות׃