Génèse 30:12
ותלד זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב׃
Génèse 30:13
ותאמר לאה באשרי כי אשרוני בנות ותקרא את שמו אשר׃
Génèse 46:27
ובני יוסף אשר ילד לו במצרים נפש שנים כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים׃
Génèse 49:20
מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך׃