Nombres 1:16
אלה קריאי העדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם׃
Nombres 2:3-31
3
והחנים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתם ונשיא לבני יהודה נחשון בן עמינדב׃
4
וצבאו ופקדיהם ארבעה ושבעים אלף ושש מאות׃
5
והחנים עליו מטה יששכר ונשיא לבני יששכר נתנאל בן צוער׃
6
וצבאו ופקדיו ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃
7
מטה זבולן ונשיא לבני זבולן אליאב בן חלן׃
8
וצבאו ופקדיו שבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃
9
כל הפקדים למחנה יהודה מאת אלף ושמנים אלף וששת אלפים וארבע מאות לצבאתם ראשנה יסעו׃
10
דגל מחנה ראובן תימנה לצבאתם ונשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור׃
11
וצבאו ופקדיו ששה וארבעים אלף וחמש מאות׃
12
והחונם עליו מטה שמעון ונשיא לבני שמעון שלמיאל בן צורי שדי׃
13
וצבאו ופקדיהם תשעה וחמשים אלף ושלש מאות׃
14
ומטה גד ונשיא לבני גד אליסף בן דעואל׃
15
וצבאו ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים׃
16
כל הפקדים למחנה ראובן מאת אלף ואחד וחמשים אלף וארבע מאות וחמשים לצבאתם ושנים יסעו׃
17
ונסע אהל מועד מחנה הלוים בתוך המחנת כאשר יחנו כן יסעו איש על ידו לדגליהם׃
18
דגל מחנה אפרים לצבאתם ימה ונשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד׃
19
וצבאו ופקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות׃
20
ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור׃
21
וצבאו ופקדיהם שנים ושלשים אלף ומאתים׃
22
ומטה בנימן ונשיא לבני בנימן אבידן בן גדעני׃
23
וצבאו ופקדיהם חמשה ושלשים אלף וארבע מאות׃
24
כל הפקדים למחנה אפרים מאת אלף ושמנת אלפים ומאה לצבאתם ושלשים יסעו׃
25
דגל מחנה דן צפנה לצבאתם ונשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי׃
26
וצבאו ופקדיהם שנים וששים אלף ושבע מאות׃
27
והחנים עליו מטה אשר ונשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן׃
28
וצבאו ופקדיהם אחד וארבעים אלף וחמש מאות׃
29
ומטה נפתלי ונשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן׃
30
וצבאו ופקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות׃
31
כל הפקדים למחנה דן מאת אלף ושבעה וחמשים אלף ושש מאות לאחרנה יסעו לדגליהם׃
Nombres 7:10-83
10
ויקריבו הנשאים את חנכת המזבח ביום המשח אתו ויקריבו הנשיאם את קרבנם לפני המזבח׃
11
ויאמר יהוה אל משה נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את קרבנם לחנכת המזבח׃
12
ויהי המקריב ביום הראשון את קרבנו נחשון בן עמינדב למטה יהודה׃
13
וקרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
14
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
15
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
16
שעיר עזים אחד לחטאת׃
17
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן נחשון בן עמינדב׃
18
ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר׃
19
הקרב את קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
20
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
21
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
22
שעיר עזים אחד לחטאת׃
23
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן נתנאל בן צוער׃
24
ביום השלישי נשיא לבני זבולן אליאב בן חלן׃
25
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
26
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
27
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
28
שעיר עזים אחד לחטאת׃
29
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליאב בן חלן׃
30
ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור׃
31
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
32
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
33
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
34
שעיר עזים אחד לחטאת׃
35
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליצור בן שדיאור׃
36
ביום החמישי נשיא לבני שמעון שלמיאל בן צורישדי׃
37
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
38
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
39
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
40
שעיר עזים אחד לחטאת׃
41
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן שלמיאל בן צורישדי׃
42
ביום הששי נשיא לבני גד אליסף בן דעואל׃
43
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
44
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
45
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
46
שעיר עזים אחד לחטאת׃
47
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליסף בן דעואל׃
48
ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד׃
49
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
50
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
51
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
52
שעיר עזים אחד לחטאת׃
53
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אלישמע בן עמיהוד׃
54
ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור׃
55
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
56
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
57
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
58
שעיר עזים אחד לחטאת׃
59
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן גמליאל בן פדהצור׃
60
ביום התשיעי נשיא לבני בנימן אבידן בן גדעני׃
61
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
62
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
63
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
64
שעיר עזים אחד לחטאת׃
65
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אבידן בן גדעני׃
66
ביום העשירי נשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי׃
67
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
68
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
69
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
70
שעיר עזים אחד לחטאת׃
71
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אחיעזר בן עמישדי׃
72
ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן׃
73
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
74
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
75
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
76
שעיר עזים אחד לחטאת׃
77
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן פגעיאל בן עכרן׃
78
ביום שנים עשר יום נשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן׃
79
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃
80
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃
81
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃
82
שעיר עזים אחד לחטאת׃
83
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אחירע בן עינן׃
Nombres 10:14-27
14
ויסע דגל מחנה בני יהודה בראשנה לצבאתם ועל צבאו נחשון בן עמינדב׃
15
ועל צבא מטה בני יששכר נתנאל בן צוער׃
16
ועל צבא מטה בני זבולן אליאב בן חלון׃
17
והורד המשכן ונסעו בני גרשון ובני מררי נשאי המשכן׃
18
ונסע דגל מחנה ראובן לצבאתם ועל צבאו אליצור בן שדיאור׃
19
ועל צבא מטה בני שמעון שלמיאל בן צורי שדי׃
20
ועל צבא מטה בני גד אליסף בן דעואל׃
21
ונסעו הקהתים נשאי המקדש והקימו את המשכן עד באם׃
22
ונסע דגל מחנה בני אפרים לצבאתם ועל צבאו אלישמע בן עמיהוד׃
23
ועל צבא מטה בני מנשה גמליאל בן פדהצור׃
24
ועל צבא מטה בני בנימן אבידן בן גדעוני׃
25
ונסע דגל מחנה בני דן מאסף לכל המחנת לצבאתם ועל צבאו אחיעזר בן עמישדי׃
26
ועל צבא מטה בני אשר פגעיאל בן עכרן׃
27
ועל צבא מטה בני נפתלי אחירע בן עינן׃
Nombres 13:2-15
2
שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל איש אחד איש אחד למטה אבתיו תשלחו כל נשיא בהם׃
3
וישלח אתם משה ממדבר פארן על פי יהוה כלם אנשים ראשי בני ישראל המה׃
4
ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זכור׃
5
למטה שמעון שפט בן חורי׃
6
למטה יהודה כלב בן יפנה׃
7
למטה יששכר יגאל בן יוסף׃
8
למטה אפרים הושע בן נון׃
9
למטה בנימן פלטי בן רפוא׃
10
למטה זבולן גדיאל בן סודי׃
11
למטה יוסף למטה מנשה גדי בן סוסי׃
12
למטה דן עמיאל בן גמלי׃
13
למטה אשר סתור בן מיכאל׃
14
למטה נפתלי נחבי בן ופסי׃
15
למטה גד גאואל בן מכי׃
Nombres 17:3
ואת שם אהרן תכתב על מטה לוי כי מטה אחד לראש בית אבותם׃
Nombres 25:4
ויאמר יהוה אל משה קח את כל ראשי העם והוקע אותם ליהוה נגד השמש וישב חרון אף יהוה מישראל׃
Nombres 25:14
ושם איש ישראל המכה אשר הכה את המדינית זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעני׃
Nombres 34:18-28
18
ונשיא אחד נשיא אחד ממטה תקחו לנחל את הארץ׃
19
ואלה שמות האנשים למטה יהודה כלב בן יפנה׃
20
ולמטה בני שמעון שמואל בן עמיהוד׃
21
למטה בנימן אלידד בן כסלון׃
22
ולמטה בני דן נשיא בקי בן יגלי׃
23
לבני יוסף למטה בני מנשה נשיא חניאל בן אפד׃
24
ולמטה בני אפרים נשיא קמואל בן שפטן׃
25
ולמטה בני זבולן נשיא אליצפן בן פרנך׃
26
ולמטה בני יששכר נשיא פלטיאל בן עזן׃
27
ולמטה בני אשר נשיא אחיהוד בן שלמי׃
28
ולמטה בני נפתלי נשיא פדהאל בן עמיהוד׃
Exode 18:25
ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל ויתן אתם ראשים על העם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת׃
Josué 22:14
ועשרה נשאים עמו נשיא אחד נשיא אחד לבית אב לכל מטות ישראל ואיש ראש בית אבותם המה לאלפי ישראל׃
1 Chroniques 27:1-22
1
ובני ישראל למספרם ראשי האבות ושרי האלפים והמאות ושטריהם המשרתים את המלך לכל דבר המחלקות הבאה והיצאת חדש בחדש לכל חדשי השנה המחלקת האחת עשרים וארבעה אלף׃
2
על המחלקת הראשונה לחדש הראשון ישבעם בן זבדיאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃
3
מן בני פרץ הראש לכל שרי הצבאות לחדש הראשון׃
4
ועל מחלקת החדש השני דודי האחוחי ומחלקתו ומקלות הנגיד ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃
5
שר הצבא השלישי לחדש השלישי בניהו בן יהוידע הכהן ראש ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃
6
הוא בניהו גבור השלשים ועל השלשים ומחלקתו עמיזבד בנו׃
7
הרביעי לחדש הרביעי עשה אל אחי יואב וזבדיה בנו אחריו ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃
8
החמישי לחדש החמישי השר שמהות היזרח ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃
9
הששי לחדש הששי עירא בן עקש התקועי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃
10
השביעי לחדש השביעי חלץ הפלוני מן בני אפרים ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃
11
השמיני לחדש השמיני סבכי החשתי לזרחי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃
12
התשיעי לחדש התשיעי אביעזר הענתתי לבנימיני ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃
13
העשירי לחדש העשירי מהרי הנטופתי לזרחי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃
14
עשתי עשר לעשתי עשר החדש בניה הפרעתוני מן בני אפרים ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃
15
השנים עשר לשנים עשר החדש חלדי הנטופתי לעתניאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃
16
ועל שבטי ישראל לראובני נגיד אליעזר בן זכרי לשמעוני שפטיהו בן מעכה׃
17
ללוי חשביה בן קמואל לאהרן צדוק׃
18
ליהודה אליהו מאחי דויד ליששכר עמרי בן מיכאל׃
19
לזבולן ישמעיהו בן עבדיהו לנפתלי ירימות בן עזריאל׃
20
לבני אפרים הושע בן עזזיהו לחצי שבט מנשה יואל בן פדיהו׃
21
לחצי המנשה גלעדה ידו בן זכריהו לבנימן יעשיאל בן אבנר׃
22
לדן עזראל בן ירחם אלה שרי שבטי ישראל׃