Nombres 2:3
והחנים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתם ונשיא לבני יהודה נחשון בן עמינדב׃
Nombres 2:4
וצבאו ופקדיהם ארבעה ושבעים אלף ושש מאות׃
Nombres 26:22
אלה משפחת יהודה לפקדיהם ששה ושבעים אלף וחמש מאות׃
2 Samuel 24:9
ויתן יואב את מספר מפקד העם אל המלך ותהי ישראל שמנה מאות אלף איש חיל שלף חרב ואיש יהודה חמש מאות אלף איש׃
2 Chroniques 17:14-16
14
ואלה פקדתם לבית אבותיהם ליהודה שרי אלפים עדנה השר ועמו גבורי חיל שלש מאות אלף׃
15
ועל ידו יהוחנן השר ועמו מאתים ושמונים אלף׃
16
ועל ידו עמסיה בן זכרי המתנדב ליהוה ועמו מאתים אלף גבור חיל׃