Nombres 2:3
והחנים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתם ונשיא לבני יהודה נחשון בן עמינדב׃
Nombres 2:4
וצבאו ופקדיהם ארבעה ושבעים אלף ושש מאות׃
Nombres 26:19-22
19
בני יהודה ער ואונן וימת ער ואונן בארץ כנען׃
20
ויהיו בני יהודה למשפחתם לשלה משפחת השלני לפרץ משפחת הפרצי לזרח משפחת הזרחי׃
21
ויהיו בני פרץ לחצרן משפחת החצרני לחמול משפחת החמולי׃
22
אלה משפחת יהודה לפקדיהם ששה ושבעים אלף וחמש מאות׃
Génèse 29:35
ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את יהוה על כן קראה שמו יהודה ותעמד מלדת׃
Génèse 46:12
ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרון וחמול׃
Génèse 49:8-12
8
יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף איביך ישתחוו לך בני אביך׃
9
גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו׃
10
לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים׃
11
אסרי לגפן עירה ולשרקה בני אתנו כבס ביין לבשו ובדם ענבים סותה׃
12
חכלילי עינים מיין ולבן שנים מחלב׃
2 Samuel 24:9
ויתן יואב את מספר מפקד העם אל המלך ותהי ישראל שמנה מאות אלף איש חיל שלף חרב ואיש יהודה חמש מאות אלף איש׃
1 Chroniques 5:2
כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכרה ליוסף׃
2 Chroniques 17:14-16
14
ואלה פקדתם לבית אבותיהם ליהודה שרי אלפים עדנה השר ועמו גבורי חיל שלש מאות אלף׃
15
ועל ידו יהוחנן השר ועמו מאתים ושמונים אלף׃
16
ועל ידו עמסיה בן זכרי המתנדב ליהוה ועמו מאתים אלף גבור חיל׃