Nombres 2:10
דגל מחנה ראובן תימנה לצבאתם ונשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור׃
Nombres 2:11
וצבאו ופקדיו ששה וארבעים אלף וחמש מאות׃
Nombres 26:7
אלה משפחת הראובני ויהיו פקדיהם שלשה וארבעים אלף ושבע מאות ושלשים׃