Nombres 2:25
דגל מחנה דן צפנה לצבאתם ונשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי׃
Nombres 7:66
ביום העשירי נשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי׃
Nombres 10:25
ונסע דגל מחנה בני דן מאסף לכל המחנת לצבאתם ועל צבאו אחיעזר בן עמישדי׃