Malachie 4:5
הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃
Malachie 3:2
ומי מכלכל את יום בואו ומי העמד בהראותו כי הוא כאש מצרף וכברית מכבסים׃
Ezechiel 7:10
הנה היום הנה באה יצאה הצפרה צץ המטה פרח הזדון׃
Joël 2:1
תקעו שופר בציון והריעו בהר קדשי ירגזו כל ישבי הארץ כי בא יום יהוה כי קרוב׃
Joël 2:31
השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃
Sophonie 1:14
קרוב יום יהוה הגדול קרוב ומהר מאד קול יום יהוה מר צרח שם גבור׃
Zacharie 14:1
הנה יום בא ליהוה וחלק שללך בקרבך׃
Luc 19:43
כי ימים באים עליך ושפכו איביך סוללה סביביך והקיפוך וצרו עליך מכל עבריך׃
Luc 21:20
וכאשר תראו מחנות סובבים את ירושלים ידע תדעו כי קרב חרבנה׃
2 Pierre 3:7
גם השמים והארץ אשר לפנינו נצפנו בדברו והם שמורים לאש ליום הדין ואבד אנשי הרשע׃
Psaumes 21:9
תשיתמו כתנור אש לעת פניך יהוה באפו יבלעם ותאכלם אש׃
Psaumes 21:10
פרימו מארץ תאבד וזרעם מבני אדם׃
Nahoum 1:5
הרים רעשו ממנו והגבעות התמגגו ותשא הארץ מפניו ותבל וכל ישבי בה׃
Nahoum 1:6
לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום בחרון אפו חמתו נתכה כאש והצרים נתצו ממנו׃
Sophonie 1:18
גם כספם גם זהבם לא יוכל להצילם ביום עברת יהוה ובאש קנאתו תאכל כל הארץ כי כלה אך נבהלה יעשה את כל ישבי הארץ׃
Matthieu 3:12
אשר בידו המזרה וזרה את גרנו ואסף את דגנו אל אוצרו ואת המץ ישרפנו באש אשר לא תכבה׃
2 Thessaloniciens 1:8
באש להבה להשיב נקם לאשר לא ידעו את האלהים ולא שמעו לבשורת אדנינו ישוע המשיח׃
Malachie 3:15
ועתה אנחנו מאשרים זדים גם נבנו עשי רשעה גם בחנו אלהים וימלטו׃
Malachie 3:18
ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עבד אלהים לאשר לא עבדו׃
Exode 15:7
וברב גאונך תהרס קמיך תשלח חרנך יאכלמו כקש׃
Psaumes 119:119
סגים השבת כל רשעי ארץ לכן אהבתי עדתיך׃
Esaïe 2:12-17
12
כי יום ליהוה צבאות על כל גאה ורם ועל כל נשא ושפל׃
13
ועל כל ארזי הלבנון הרמים והנשאים ועל כל אלוני הבשן׃
14
ועל כל ההרים הרמים ועל כל הגבעות הנשאות׃
15
ועל כל מגדל גבה ועל כל חומה בצורה׃
16
ועל כל אניות תרשיש ועל כל שכיות החמדה׃
17
ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההוא׃
Esaïe 5:24
לכן כאכל קש לשון אש וחשש להבה ירפה שרשם כמק יהיה ופרחם כאבק יעלה כי מאסו את תורת יהוה צבאות ואת אמרת קדוש ישראל נאצו׃
Esaïe 40:24
אף בל נטעו אף בל זרעו אף בל שרש בארץ גזעם וגם נשף בהם ויבשו וסערה כקש תשאם׃
Esaïe 41:2
מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו יתן לפניו גוים ומלכים ירד יתן כעפר חרבו כקש נדף קשתו׃
Esaïe 47:14
הנה היו כקש אש שרפתם לא יצילו את נפשם מיד להבה אין גחלת לחמם אור לשבת נגדו׃
Abdias 1:18
והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשו כי יהוה דבר׃
Nahoum 1:10
כי עד סירים סבכים וכסבאם סבואים אכלו כקש יבש מלא׃
Job 18:16
מתחת שרשיו יבשו וממעל ימל קצירו׃
Amos 2:9
ואנכי השמדתי את האמרי מפניהם אשר כגבה ארזים גבהו וחסן הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת׃