Job 21:14
ויאמרו לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו׃
Job 21:15
מה שדי כי נעבדנו ומה נועיל כי נפגע בו׃
Job 22:17
האמרים לאל סור ממנו ומה יפעל שדי למו׃
Job 34:9
כי אמר לא יסכן גבר ברצתו עם אלהים׃
Job 35:3
כי תאמר מה יסכן לך מה אעיל מחטאתי׃
Psaumes 73:8-13
8
ימיקו וידברו ברע עשק ממרום ידברו׃
9
שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ׃
10
לכן ישיב עמו הלם ומי מלא ימצו למו׃
11
ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון׃
12
הנה אלה רשעים ושלוי עולם השגו חיל׃
13
אך ריק זכיתי לבבי וארחץ בנקיון כפי׃
Esaïe 58:3
למה צמנו ולא ראית ענינו נפשנו ולא תדע הן ביום צמכם תמצאו חפץ וכל עצביכם תנגשו׃
Sophonie 1:12
והיה בעת ההיא אחפש את ירושלם בנרות ופקדתי על האנשים הקפאים על שמריהם האמרים בלבבם לא ייטיב יהוה ולא ירע׃
Esaïe 58:3
למה צמנו ולא ראית ענינו נפשנו ולא תדע הן ביום צמכם תמצאו חפץ וכל עצביכם תנגשו׃
Joël 2:12
וגם עתה נאם יהוה שבו עדי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד׃
Zacharie 7:3-6
3
לאמר אל הכהנים אשר לבית יהוה צבאות ואל הנביאים לאמר האבכה בחדש החמשי הנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים׃
4
ויהי דבר יהוה צבאות אלי לאמר׃
5
אמר אל כל עם הארץ ואל הכהנים לאמר כי צמתם וספוד בחמישי ובשביעי וזה שבעים שנה הצום צמתני אני׃
6
וכי תאכלו וכי תשתו הלוא אתם האכלים ואתם השתים׃
Jacques 4:9
התענו והתאבלו ובכו שחקכם יהפך לאבל ושמחתכם ליגון׃