Psaumes 18:21
כי שמרתי דרכי יהוה ולא רשעתי מאלהי׃
Psaumes 119:102
ממשפטיך לא סרתי כי אתה הורתני׃
Esaïe 30:11
סורו מני דרך הטו מני ארח השביתו מפנינו את קדוש ישראל׃
Esaïe 59:13
פשע וכחש ביהוה ונסוג מאחר אלהינו דבר עשק וסרה הרו והגו מלב דברי שקר׃
Jérémie 17:5
כה אמר יהוה ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו ומן יהוה יסור לבו׃
Jérémie 17:13
מקוה ישראל יהוה כל עזביך יבשו יסורי בארץ יכתבו כי עזבו מקור מים חיים את יהוה׃
Ezechiel 44:10
כי אם הלוים אשר רחקו מעלי בתעות ישראל אשר תעו מעלי אחרי גלוליהם ונשאו עונם׃
Daniel 9:5
חטאנו ועוינו והרשענו ומרדנו וסור ממצותך וממשפטיך׃
Daniel 9:6
ולא שמענו אל עבדיך הנביאים אשר דברו בשמך אל מלכינו שרינו ואבתינו ואל כל עם הארץ׃
Hébreux 3:12
ראו עתה אחי פן יש באחד מכם לב רע וחסר אמונה לסור מאלהים חיים׃
Malachie 2:9
וגם אני נתתי אתכם נבזים ושפלים לכל העם כפי אשר אינכם שמרים את דרכי ונשאים פנים בתורה׃
1 Samuel 2:17
ותהי חטאת הנערים גדולה מאד את פני יהוה כי נאצו האנשים את מנחת יהוה׃
1 Samuel 2:24
אל בני כי לוא טובה השמעה אשר אנכי שמע מעברים עם יהוה׃
1 Samuel 2:30
לכן נאם יהוה אלהי ישראל אמור אמרתי ביתך ובית אביך יתהלכו לפני עד עולם ועתה נאם יהוה חלילה לי כי מכבדי אכבד ובזי יקלו׃
Esaïe 9:16
ויהיו מאשרי העם הזה מתעים ומאשריו מבלעים׃
Jérémie 18:15
כי שכחני עמי לשוא יקטרו ויכשלום בדרכיהם שבילי עולם ללכת נתיבות דרך לא סלולה׃
Jérémie 23:11-15
11
כי גם נביא גם כהן חנפו גם בביתי מצאתי רעתם נאם יהוה׃
12
לכן יהיה דרכם להם כחלקלקות באפלה ידחו ונפלו בה כי אביא עליהם רעה שנת פקדתם נאם יהוה׃
13
ובנביאי שמרון ראיתי תפלה הנבאו בבעל ויתעו את עמי את ישראל׃
14
ובנבאי ירושלם ראיתי שערורה נאוף והלך בשקר וחזקו ידי מרעים לבלתי שבו איש מרעתו היו לי כלם כסדם וישביה כעמרה׃
15
לכן כה אמר יהוה צבאות על הנבאים הנני מאכיל אותם לענה והשקתים מי ראש כי מאת נביאי ירושלם יצאה חנפה לכל הארץ׃
Matthieu 15:2-5
2
ויאמרו מדוע תלמידיך עברים את קבלת הזקנים כי אינם רחצים את ידיהם באכלם לחם׃
3
ויען ויאמר אליהם מדוע גם אתם עברים את מצות אלהים בעבור קבלתכם׃
4
כי אלהים צוה לאמר כבד את אביך ואת אמך ומקלל אביו ואמו מות יומת׃
5
ואתם אמרים האמר לאביו ולאמו קרבן כל מה שאתה נהנה לי אין עליו לכבד את אביו ואת אמו׃
Luc 11:45
ויען אחד מבעלי התורה ויאמר אליו רבי בדבריך אלה תחרף גם אתנו׃
Luc 11:46
ויאמר אוי גם לכם בעלי התורה כי עמסים אתם על בני האדם משאות כבדים מסבל ואתם בעצמכם אינכם נגעים במשאות גם באחת מאצבעותיכם׃
Romains 2:19-24
19
ובטחת בנפשך להיות מוליך העורים ואור להלכים בחשך׃
20
מיסר לחסרי לב ומורה הפתאים ויש לך צורת המדע והאמת בתורה׃
21
ואתה אשר תורה אחרים את נפשך לא תורה אמרת לא תגנב והנך גנב׃
22
אמרת לא תנאף ואתה נאף תשקץ את האלילים ואתה גזל את הקדש׃
23
תתהלל בתורה ותנבל את האלהים בעברך את התורה׃
24
כי שם האלהים בגללכם מחלל בגוים כאשר כתוב׃
Romains 14:21
טוב שלא תאכל בשר ולא תשתה יין ולא תעשה דבר אשר יתנגף בו אחיך או יכשל או יחלש׃
Malachie 2:5
בריתי היתה אתו החיים והשלום ואתנם לו מורא וייראני ומפני שמי נחת הוא׃
Malachie 2:10
הלוא אב אחד לכלנו הלוא אל אחד בראנו מדוע נבגד איש באחיו לחלל ברית אבתינו׃
Lévitique 21:15
ולא יחלל זרעו בעמיו כי אני יהוה מקדשו׃
Néhémie 13:29
זכרה להם אלהי על גאלי הכהנה וברית הכהנה והלוים׃