Deutéronome 24:1-4
1
כי יקח איש אשה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו׃
2
ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר׃
3
ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו או כי ימות האיש האחרון אשר לקחה לו לאשה׃
4
לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הטמאה כי תועבה הוא לפני יהוה ולא תחטיא את הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה׃
Esaïe 50:1
כה אמר יהוה אי זה ספר כריתות אמכם אשר שלחתיה או מי מנושי אשר מכרתי אתכם לו הן בעונתיכם נמכרתם ובפשעיכם שלחה אמכם׃
Matthieu 5:31
ונאמר איש אשר ישלח את אשתו ונתן לה ספר כריתות׃
Matthieu 5:32
אבל אני אמר לכם המשלח את אשתו בלתי על דבר זנות עשה אתה נאפת והלקח את הגרושה לו לאשה נאף הוא׃
Matthieu 19:3-9
3
ויגשו אליו הפרושים לנסותו לאמר היוכל איש לשלח את אשתו על כל דבר׃
4
ויען ויאמר אליהם הלא קראתם כי עשה בראשית זכר ונקבה עשה אתם׃
5
ואמר על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד׃
6
אם כן אינם עוד שנים כי אם בשר אחד לכן את אשר חבר האלהים אל יפרידנו האדם׃
7
ויאמרו אליו ולמה זה צוה משה לתת לה ספר כריתת ולשלחה׃
8
ויאמר אליהם בעבור קשי לבבכם הניח לכם משה לשלח את נשיכם אך מראש לא היתה ככה׃
9
ואני אמר לכם המשלח את אשתו בלתי על דבר זנות ולקח לו אחרת נאף הוא והלקח את הגרושה נאף הוא׃
Marc 10:2-12
2
ויגשו אליו הפרושים וישאלהו אם יוכל איש לשלח את אשתו והם מנסים אתו׃
3
ויען ויאמר אליהם מה צוה אתכם משה׃
4
ויאמרו משה התיר לכתב ספר כריתת ולשלח׃
5
ויען ישוע ויאמר אליהם בעבור קשי לבבכם כתב לכם את המצוה הזאת׃
6
אבל מראשית הבריאה זכר ונקבה עשה אתם אלהים׃
7
על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו׃
8
והיו שניהם לבשר אחד ואם כן אפוא אינם עוד שנים כי אם בשר אחד׃
9
לכן את אשר חבר אלהים לא יפרידנו אדם׃
10
ויהי בבית וישובו תלמידיו לשאל אתו על זאת׃
11
ויאמר אליהם המשלח את אשתו ולקח אחרת נאף הוא עליה׃
12
ואשה כי תעזב אישה ולקחה איש אחר נאפת היא׃
Luc 16:18
כל איש המשלח את אשתו ולקח אחרת נאף הוא וכל הלקח את הגרושה מאישה נאף הוא׃
Proverbes 28:13
מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועזב ירחם׃
Esaïe 28:20
כי קצר המצע מהשתרע והמסכה צרה כהתכנס׃
Esaïe 59:6
קוריהם לא יהיו לבגד ולא יתכסו במעשיהם מעשיהם מעשי און ופעל חמס בכפיהם׃
Michée 7:2
אבד חסיד מן הארץ וישר באדם אין כלם לדמים יארבו איש את אחיהו יצודו חרם׃
Michée 7:3
על הרע כפים להיטיב השר שאל והשפט בשלום והגדול דבר הות נפשו הוא ויעבתוה׃