Deutéronome 4:3
עיניכם הראת את אשר עשה יהוה בבעל פעור כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור השמידו יהוה אלהיך מקרבך׃
Deutéronome 11:7
כי עיניכם הראת את כל מעשה יהוה הגדל אשר עשה׃
Josué 24:7
ויצעקו אל יהוה וישם מאפל ביניכם ובין המצרים ויבא עליו את הים ויכסהו ותראינה עיניכם את אשר עשיתי במצרים ותשבו במדבר ימים רבים׃
1 Samuel 12:16
גם עתה התיצבו וראו את הדבר הגדול הזה אשר יהוה עשה לעיניכם׃
2 Chroniques 29:8
ויהי קצף יהוה על יהודה וירושלם ויתנם לזועה לשמה ולשרקה כאשר אתם ראים בעיניכם׃
Luc 10:23
ויפן אל תלמידיו לבדם ויאמר אשרי העינים הראות את אשר אתם ראים׃
Luc 10:24
כי אני אמר לכם נביאים ומלכים רבים חפצו לראות את אשר אתם ראים ולא ראו ולשמע את אשר אתם שמעים ולא שמעו׃
Psaumes 35:26
יבשו ויחפרו יחדו שמחי רעתי ילבשו בשת וכלמה המגדילים עלי׃
Psaumes 35:27
ירנו וישמחו חפצי צדקי ויאמרו תמיד יגדל יהוה החפץ שלום עבדו׃
Psaumes 58:10
ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע׃
Psaumes 58:11
ויאמר אדם אך פרי לצדיק אך יש אלהים שפטים בארץ׃
Psaumes 83:17
יבשו ויבהלו עדי עד ויחפרו ויאבדו׃
Psaumes 83:18
וידעו כי אתה שמך יהוה לבדך עליון על כל הארץ׃
Ezechiel 38:16
ועלית על עמי ישראל כענן לכסות הארץ באחרית הימים תהיה והבאותיך על ארצי למען דעת הגוים אתי בהקדשי בך לעיניהם גוג׃
Ezechiel 38:23
והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים וידעו כי אני יהוה׃
Ezechiel 39:21
ונתתי את כבודי בגוים וראו כל הגוים את משפטי אשר עשיתי ואת ידי אשר שמתי בהם׃
Ezechiel 39:22
וידעו בית ישראל כי אני יהוה אלהיהם מן היום ההוא והלאה׃