Esaïe 9:9
וידעו העם כלו אפרים ויושב שמרון בגאוה ובגדל לבב לאמר׃
Esaïe 9:10
לבנים נפלו וגזית נבנה שקמים גדעו וארזים נחליף׃
Jacques 4:13-16
13
הוי האמרים נלכה היום ומחר לעיר פלונית אלמונית ונעשה שם שנה אחת לסחר בה ולהרבות רוח׃
14
ולא תדעו מה ילד יום מחר כי מה חייכם עשן הם אשר נראה כמעט רגע ואחר כלה וילך׃
15
תחת אשר תאמרו אם ירצה יהוה ונחיה נעשה כזה וכזה׃
16
עתה תתגאו בפחזותכם וכל גאוה אשר כזאת רעה היא׃
Job 9:4
חכם לבב ואמיץ כח מי הקשה אליו וישלם׃
Job 12:14
הן יהרוס ולא יבנה יסגר על איש ולא יפתח׃
Job 34:29
והוא ישקט ומי ירשע ויסתר פנים ומי ישורנו ועל גוי ועל אדם יחד׃
Psaumes 127:1
שיר המעלות לשלמה אם יהוה לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו אם יהוה לא ישמר עיר שוא שקד שומר׃
Proverbes 21:30
אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד יהוה׃
Esaïe 10:4
בלתי כרע תחת אסיר ותחת הרוגים יפלו בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה׃
Esaïe 10:15
היתפאר הגרזן על החצב בו אם יתגדל המשור על מניפו כהניף שבט את מרימיו כהרים מטה לא עץ׃
Esaïe 10:16
לכן ישלח האדון יהוה צבאות במשמניו רזון ותחת כבדו יקד יקד כיקוד אש׃
Lamentations 3:37
מי זה אמר ותהי אדני לא צוה׃
Matthieu 12:30
כל אשר איננו אתי הוא לנגדי ואשר איננו מכנס אתי הוא מפזר׃
Jérémie 31:17
ויש תקוה לאחריתך נאם יהוה ושבו בנים לגבולם׃
Ezechiel 11:10
בחרב תפלו על גבול ישראל אשפוט אתכם וידעתם כי אני יהוה׃
Amos 6:2
עברו כלנה וראו ולכו משם חמת רבה ורדו גת פלשתים הטובים מן הממלכות האלה אם רב גבולם מגבלכם׃
Malachie 1:3
ואת עשו שנאתי ואשים את הריו שממה ואת נחלתו לתנות מדבר׃
Psaumes 137:7
זכר יהוה לבני אדום את יום ירושלם האמרים ערו ערו עד היסוד בה׃
Esaïe 11:14
ועפו בכתף פלשתים ימה יחדו יבזו את בני קדם אדום ומואב משלוח ידם ובני עמון משמעתם׃
Esaïe 34:5
כי רותה בשמים חרבי הנה על אדום תרד ועל עם חרמי למשפט׃
Esaïe 34:10
לילה ויומם לא תכבה לעולם יעלה עשנה מדור לדור תחרב לנצח נצחים אין עבר בה׃
Esaïe 63:1-6
1
מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה זה הדור בלבושו צעה ברב כחו אני מדבר בצדקה רב להושיע׃
2
מדוע אדם ללבושך ובגדיך כדרך בגת׃
3
פורה דרכתי לבדי ומעמים אין איש אתי ואדרכם באפי וארמסם בחמתי ויז נצחם על בגדי וכל מלבושי אגאלתי׃
4
כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה׃
5
ואביט ואין עזר ואשתומם ואין סומך ותושע לי זרעי וחמתי היא סמכתני׃
6
ואבוס עמים באפי ואשכרם בחמתי ואוריד לארץ נצחם׃
Lamentations 4:21
שישי ושמחי בת אדום יושבתי בארץ עוץ גם עליך תעבר כוס תשכרי ותתערי׃
Lamentations 4:22
תם עונך בת ציון לא יוסיף להגלותך פקד עונך בת אדום גלה על חטאתיך׃
Ezechiel 25:14
ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל ועשו באדום כאפי וכחמתי וידעו את נקמתי נאם אדני יהוה׃
Ezechiel 35:9
שממות עולם אתנך ועריך לא תישבנה וידעתם כי אני יהוה׃