1 Rois 18:28
ויקראו בקול גדול ויתגדדו כמשפטם בחרבות וברמחים עד שפך דם עליהם׃
Apocalypse 13:16
ותעש כי כלם למקטן ועד גדול אם אביון ואם עשיר גם בני החרים גם העבדים יתוו תו על די ימינם או על מצחתם׃
Apocalypse 13:17
וכי לא יוכל איש לקנות או למכר כי אם בהיות עליו תו החיה או שמה או מספר שמה׃
Apocalypse 14:11
ועשן ענוים יעלה לעולמי עד ולא ימצאו מנוחה יומם ולילה המשתחוים לחיה ולצלמה ואשר ישא את תו שמה׃
Psaumes 22:16
כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי׃
Proverbes 27:5
טובה תוכחת מגלה מאהבה מסתרת׃
Proverbes 27:6
נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא׃
Jean 18:35
ויען פילטוס האף אנכי יהודי הלא עמך וראשי הכהנים הסגירוך אלי מה עשית׃
Jean 19:14-16
14
ואז היתה הכנת הפסח והשעה כשעה הששית ויאמר אל היהודים הנה מלככם והם צעקו טול טול צלב אתו׃
15
ויאמר אליהם פילטוס הצלב אצלב את מלככם ויענו ראשי הכהנים אין לנו מלך כי אם הקיסר׃
16
אז מסרו אליהם להצליבו ויקחו את ישוע ויוליכהו׃