Jérémie 2:26
כבשת גנב כי ימצא כן הבישו בית ישראל המה מלכיהם שריהם וכהניהם ונביאיהם׃
Michée 3:6
לכן לילה לכם מחזון וחשכה לכם מקסם ובאה השמש על הנביאים וקדר עליהם היום׃
Michée 3:7
ובשו החזים וחפרו הקסמים ועטו על שפם כלם כי אין מענה אלהים׃
2 Rois 1:8
ויאמרו אליו איש בעל שער ואזור עור אזור במתניו ויאמר אליה התשבי הוא׃
Esaïe 20:2
בעת ההיא דבר יהוה ביד ישעיהו בן אמוץ לאמר לך ופתחת השק מעל מתניך ונעלך תחלץ מעל רגליך ויעש כן הלך ערום ויחף׃
Matthieu 3:4
והוא יוחנן לבושו שער גמלים ואזור עור במתניו ומאכלו חגבים ודבש היער׃
Matthieu 11:8
ואם לא מה זה יצאתם לראות האיש לבוש בגדי עדנים הנה הלבשים עדנים בבתי המלכים המה׃
Matthieu 11:9
ואם לא מה זה יצאתם לראות אם איש נביא הן אני אמר לכם כי גם גדול הוא מנביא׃
Marc 1:6
ויוחנן לבוש שער גמלים ואזור עור במתניו ואכל חגבים ודבש היער׃
Apocalypse 11:3
ואתן לשני עדי ונבאו ימים אלף ומאתים וששים מתכסים בשקים׃