Esaïe 18:1-7
1
הוי ארץ צלצל כנפים אשר מעבר לנהרי כוש׃
2
השלח בים צירים ובכלי גמא על פני מים לכו מלאכים קלים אל גוי ממשך ומורט אל עם נורא מן הוא והלאה גוי קו קו ומבוסה אשר בזאו נהרים ארצו׃
3
כל ישבי תבל ושכני ארץ כנשא נס הרים תראו וכתקע שופר תשמעו׃
4
כי כה אמר יהוה אלי אשקוטה ואביטה במכוני כחם צח עלי אור כעב טל בחם קציר׃
5
כי לפני קציר כתם פרח ובסר גמל יהיה נצה וכרת הזלזלים במזמרות ואת הנטישות הסיר התז׃
6
יעזבו יחדו לעיט הרים ולבהמת הארץ וקץ עליו העיט וכל בהמת הארץ עליו תחרף׃
7
בעת ההיא יובל שי ליהוה צבאות עם ממשך ומורט ומעם נורא מן הוא והלאה גוי קו קו ומבוסה אשר בזאו נהרים ארצו אל מקום שם יהוה צבאות הר ציון׃
Esaïe 20:4
כן ינהג מלך אשור את שבי מצרים ואת גלות כוש נערים וזקנים ערום ויחף וחשופי שת ערות מצרים׃
Esaïe 20:5
וחתו ובשו מכוש מבטם ומן מצרים תפארתם׃
Esaïe 43:3
כי אני יהוה אלהיך קדוש ישראל מושיעך נתתי כפרך מצרים כוש וסבא תחתיך׃
Jérémie 46:9
עלו הסוסים והתהללו הרכב ויצאו הגבורים כוש ופוט תפשי מגן ולודים תפשי דרכי קשת׃
Jérémie 46:10
והיום ההוא לאדני יהוה צבאות יום נקמה להנקם מצריו ואכלה חרב ושבעה ורותה מדמם כי זבח לאדני יהוה צבאות בארץ צפון אל נהר פרת׃
Ezechiel 30:4-9
4
ובאה חרב במצרים והיתה חלחלה בכוש בנפל חלל במצרים ולקחו המונה ונהרסו יסודתיה׃
5
כוש ופוט ולוד וכל הערב וכוב ובני ארץ הברית אתם בחרב יפלו׃
6
כה אמר יהוה ונפלו סמכי מצרים וירד גאון עזה ממגדל סונה בחרב יפלו בה נאם אדני יהוה׃
7
ונשמו בתוך ארצות נשמות ועריו בתוך ערים נחרבות תהיינה׃
8
וידעו כי אני יהוה בתתי אש במצרים ונשברו כל עזריה׃
9
ביום ההוא יצאו מלאכים מלפני בצים להחריד את כוש בטח והיתה חלחלה בהם ביום מצרים כי הנה באה׃
Psaumes 17:13
קומה יהוה קדמה פניו הכריעהו פלטה נפשי מרשע חרבך׃
Esaïe 10:5
הוי אשור שבט אפי ומטה הוא בידם זעמי׃
Esaïe 13:5
באים מארץ מרחק מקצה השמים יהוה וכלי זעמו לחבל כל הארץ׃
Jérémie 47:6
הוי חרב ליהוה עד אנה לא תשקטי האספי אל תערך הרגעי ודמי׃
Jérémie 47:7
איך תשקטי ויהוה צוה לה אל אשקלון ואל חוף הים שם יעדה׃
Jérémie 51:20-23
20
מפץ אתה לי כלי מלחמה ונפצתי בך גוים והשחתי בך ממלכות׃
21
ונפצתי בך סוס ורכבו ונפצתי בך רכב ורכבו׃
22
ונפצתי בך איש ואשה ונפצתי בך זקן ונער ונפצתי בך בחור ובתולה׃
23
ונפצתי בך רעה ועדרו ונפצתי בך אכר וצמדו ונפצתי בך פחות וסגנים׃