1 Samuel 2:9
רגלי חסידו ישמר ורשעים בחשך ידמו כי לא בכח יגבר איש׃
1 Samuel 2:10
יהוה יחתו מריבו עלו בשמים ירעם יהוה ידין אפסי ארץ ויתן עז למלכו וירם קרן משיחו׃
Job 40:4
הן קלתי מה אשיבך ידי שמתי למו פי׃
Job 40:5
אחת דברתי ולא אענה ושתים ולא אוסיף׃
Psaumes 46:10
הרפו ודעו כי אנכי אלהים ארום בגוים ארום בארץ׃
Psaumes 76:8
משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה׃
Psaumes 76:9
בקום למשפט אלהים להושיע כל ענוי ארץ סלה׃
Esaïe 6:5
ואמר אוי לי כי נדמיתי כי איש טמא שפתים אנכי ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב כי את המלך יהוה צבאות ראו עיני׃
Amos 6:10
ונשאו דודו ומסרפו להוציא עצמים מן הבית ואמר לאשר בירכתי הבית העוד עמך ואמר אפס ואמר הס כי לא להזכיר בשם יהוה׃
Habaquq 2:20
ויהוה בהיכל קדשו הס מפניו כל הארץ׃
Zacharie 2:13
הס כל בשר מפני יהוה כי נעור ממעון קדשו׃
Romains 3:19
ואנחנו ידענו כי כל מה שאמרה התורה מדברת אל אלה אשר תחת התורה למען יסכר כל פה והיה כל העולם מחיב לפני אלהים׃
Romains 9:20
אמנם בן אדם מי אתה אשר תריב את האלהים היאמר יצר ליצרו למה ככה עשיתני׃
Sophonie 1:14
קרוב יום יהוה הגדול קרוב ומהר מאד קול יום יהוה מר צרח שם גבור׃
Esaïe 2:12
כי יום ליהוה צבאות על כל גאה ורם ועל כל נשא ושפל׃
Esaïe 13:6
הילילו כי קרוב יום יהוה כשד משדי יבוא׃
Ezechiel 7:7
באה הצפירה אליך יושב הארץ בא העת קרוב היום מהומה ולא הד הרים׃
Ezechiel 7:10
הנה היום הנה באה יצאה הצפרה צץ המטה פרח הזדון׃
Joël 2:1
תקעו שופר בציון והריעו בהר קדשי ירגזו כל ישבי הארץ כי בא יום יהוה כי קרוב׃
Joël 2:2
יום חשך ואפלה יום ענן וערפל כשחר פרש על ההרים עם רב ועצום כמהו לא נהיה מן העולם ואחריו לא יוסף עד שני דור ודור׃
Joël 2:11
ויהוה נתן קולו לפני חילו כי רב מאד מחנהו כי עצום עשה דברו כי גדול יום יהוה ונורא מאד ומי יכילנו׃
Joël 2:31
השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃
Amos 5:18-20
18
הוי המתאוים את יום יהוה למה זה לכם יום יהוה הוא חשך ולא אור׃
19
כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדב ובא הבית וסמך ידו על הקיר ונשכו הנחש׃
20
הלא חשך יום יהוה ולא אור ואפל ולא נגה לו׃
Malachie 4:1
כי הנה היום בא בער כתנור והיו כל זדים וכל עשה רשעה קש ולהט אתם היום הבא אמר יהוה צבאות אשר לא יעזב להם שרש וענף׃
Philippiens 4:5
ענות רוחכם תודע לכל איש קרב הוא האדון׃
2 Pierre 3:10-12
10
בא יבא יום יהוה כגנב בלילה אז השמים בשאון יחלפו והיסדות יבערו והתמגגו והארץ והמעשים אשר עליה ישרפו׃
11
ועתה אם כל אלה ימוגו מה מאד חיבים אתם להתהלך בקדשה ובחסידות׃
12
ולחכות לבא יום יהוה ולהחיש אתו אשר בגללו השמים ימוגו באש והיסדות יבערו ונמסו׃
Esaïe 34:6
חרב ליהוה מלאה דם הדשנה מחלב מדם כרים ועתודים מחלב כליות אילים כי זבח ליהוה בבצרה וטבח גדול בארץ אדום׃
Jérémie 46:10
והיום ההוא לאדני יהוה צבאות יום נקמה להנקם מצריו ואכלה חרב ושבעה ורותה מדמם כי זבח לאדני יהוה צבאות בארץ צפון אל נהר פרת׃
Ezechiel 39:17-20
17
ואתה בן אדם כה אמר אדני יהוה אמר לצפור כל כנף ולכל חית השדה הקבצו ובאו האספו מסביב על זבחי אשר אני זבח לכם זבח גדול על הרי ישראל ואכלתם בשר ושתיתם דם׃
18
בשר גבורים תאכלו ודם נשיאי הארץ תשתו אילים כרים ועתודים פרים מריאי בשן כלם׃
19
ואכלתם חלב לשבעה ושתיתם דם לשכרון מזבחי אשר זבחתי לכם׃
20
ושבעתם על שלחני סוס ורכב גבור וכל איש מלחמה נאם אדני יהוה׃
Apocalypse 19:17
וארא מלאך אחד עמד בשמש ויצעק בקול גדול ויאמר אל צפור כל כנף אשר תעוף במרום הרקיע באו והאספו על זבח האלהים הגדול׃
Apocalypse 19:18
ואכלתם בשר מלכים ובשר שרי אלפים ובשר גבורים ובשר סוסים ורכביהם ובשר כל בני חורים ועבדים הקטנים עם הגדולים׃
Proverbes 9:1-6
1
חכמות בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה׃
2
טבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שלחנה׃
3
שלחה נערתיה תקרא על גפי מרמי קרת׃
4
מי פתי יסר הנה חסר לב אמרה לו׃
5
לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי׃
6
עזבו פתאים וחיו ואשרו בדרך בינה׃
Matthieu 22:4
ויסף שלח עבדים אחרים לאמר אמרו אל הקרואים הנה ערכתי את סעודתי שורי ומריאי טבוחים והכל מוכן באו אל החתנה׃
Luc 14:16
והוא אמר אליו איש אחד עשה סעודה גדולה ויקרא לרבים׃
Luc 14:17
וישלח את עבדו לעת הסעודה לאמר אל הקרואים באו כי כבר מוכן הכל׃
1 Samuel 16:5
ויאמר שלום לזבח ליהוה באתי התקדשו ובאתם אתי בזבח ויקדש את ישי ואת בניו ויקרא להם לזבח׃
1 Samuel 20:26
ולא דבר שאול מאומה ביום ההוא כי אמר מקרה הוא בלתי טהור הוא כי לא טהור׃
Colossiens 1:12
ולתת תודה לאבינו העשה אתנו ראוים לחלק נחלת הקדשים באור׃