Exode 15:17
תבאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת יהוה מקדש אדני כוננו ידיך׃
Exode 21:31
או בן יגח או בת יגח כמשפט הזה יעשה לו׃
Nombres 34:1-29
1
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
2
צו את בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם באים אל הארץ כנען זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה ארץ כנען לגבלתיה׃
3
והיה לכם פאת נגב ממדבר צן על ידי אדום והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה׃
4
ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה והיה תוצאתיו מנגב לקדש ברנע ויצא חצר אדר ועבר עצמנה׃
5
ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים והיו תוצאתיו הימה׃
6
וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים׃
7
וזה יהיה לכם גבול צפון מן הים הגדל תתאו לכם הר ההר׃
8
מהר ההר תתאו לבא חמת והיו תוצאת הגבל צדדה׃
9
ויצא הגבל זפרנה והיו תוצאתיו חצר עינן זה יהיה לכם גבול צפון׃
10
והתאויתם לכם לגבול קדמה מחצר עינן שפמה׃
11
וירד הגבל משפם הרבלה מקדם לעין וירד הגבול ומחה על כתף ים כנרת קדמה׃
12
וירד הגבול הירדנה והיו תוצאתיו ים המלח זאת תהיה לכם הארץ לגבלתיה סביב׃
13
ויצו משה את בני ישראל לאמר זאת הארץ אשר תתנחלו אתה בגורל אשר צוה יהוה לתת לתשעת המטות וחצי המטה׃
14
כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבתם ומטה בני הגדי לבית אבתם וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם׃
15
שני המטות וחצי המטה לקחו נחלתם מעבר לירדן ירחו קדמה מזרחה׃
16
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
17
אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ אלעזר הכהן ויהושע בן נון׃
18
ונשיא אחד נשיא אחד ממטה תקחו לנחל את הארץ׃
19
ואלה שמות האנשים למטה יהודה כלב בן יפנה׃
20
ולמטה בני שמעון שמואל בן עמיהוד׃
21
למטה בנימן אלידד בן כסלון׃
22
ולמטה בני דן נשיא בקי בן יגלי׃
23
לבני יוסף למטה בני מנשה נשיא חניאל בן אפד׃
24
ולמטה בני אפרים נשיא קמואל בן שפטן׃
25
ולמטה בני זבולן נשיא אליצפן בן פרנך׃
26
ולמטה בני יששכר נשיא פלטיאל בן עזן׃
27
ולמטה בני אשר נשיא אחיהוד בן שלמי׃
28
ולמטה בני נפתלי נשיא פדהאל בן עמיהוד׃
29
אלה אשר צוה יהוה לנחל את בני ישראל בארץ כנען׃
Deutéronome 32:8
בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבלת עמים למספר בני ישראל׃
Actes 17:26
ויושב כל עממי בני אדם על כל פני האדמה מדם אחד ויצב מועדים קבועים וגבולת מושבם׃
Josué 10:42
ואת כל המלכים האלה ואת ארצם לכד יהושע פעם אחת כי יהוה אלהי ישראל נלחם לישראל׃
Josué 11:18-23
18
ימים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה מלחמה׃
19
לא היתה עיר אשר השלימה אל בני ישראל בלתי החוי ישבי גבעון את הכל לקחו במלחמה׃
20
כי מאת יהוה היתה לחזק את לבם לקראת המלחמה את ישראל למען החרימם לבלתי היות להם תחנה כי למען השמידם כאשר צוה יהוה את משה׃
21
ויבא יהושע בעת ההיא ויכרת את הענקים מן ההר מן חברון מן דבר מן ענב ומכל הר יהודה ומכל הר ישראל עם עריהם החרימם יהושע׃
22
לא נותר ענקים בארץ בני ישראל רק בעזה בגת ובאשדוד נשארו׃
23
ויקח יהושע את כל הארץ ככל אשר דבר יהוה אל משה ויתנה יהושע לנחלה לישראל כמחלקתם לשבטיהם והארץ שקטה ממלחמה׃
Néhémie 9:22-24
22
ותתן להם ממלכות ועממים ותחלקם לפאה ויירשו את ארץ סיחון ואת ארץ מלך חשבון ואת ארץ עוג מלך הבשן׃
23
ובניהם הרבית כככבי השמים ותביאם אל הארץ אשר אמרת לאבתיהם לבוא לרשת׃
24
ויבאו הבנים ויירשו את הארץ ותכנע לפניהם את ישבי הארץ הכנענים ותתנם בידם ואת מלכיהם ואת עממי הארץ לעשות בהם כרצונם׃
Psaumes 135:8-12
8
שהכה בכורי מצרים מאדם עד בהמה׃
9
שלח אתות ומפתים בתוככי מצרים בפרעה ובכל עבדיו׃
10
שהכה גוים רבים והרג מלכים עצומים׃
11
לסיחון מלך האמרי ולעוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען׃
12
ונתן ארצם נחלה נחלה לישראל עמו׃
Habaquq 3:10
ראוך יחילו הרים זרם מים עבר נתן תהום קולו רום ידיהו נשא׃
Génèse 49:26
ברכת אביך גברו על ברכת הורי עד תאות גבעת עולם תהיין לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו׃
Deutéronome 33:15
ומראש הררי קדם וממגד גבעות עולם׃
Juges 5:5
הרים נזלו מפני יהוה זה סיני מפני יהוה אלהי ישראל׃
Psaumes 68:16
למה תרצדון הרים גבננים ההר חמד אלהים לשבתו אף יהוה ישכן לנצח׃
Psaumes 114:4-7
4
ההרים רקדו כאילים גבעות כבני צאן׃
5
מה לך הים כי תנוס הירדן תסב לאחור׃
6
ההרים תרקדו כאילים גבעות כבני צאן׃
7
מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב׃
Esaïe 64:1-3
1
לוא קרעת שמים ירדת מפניך הרים נזלו׃
2
כקדח אש המסים מים תבעה אש להודיע שמך לצריך מפניך גוים ירגזו׃
3
בעשותך נוראות לא נקוה ירדת מפניך הרים נזלו׃
Nahoum 1:5
הרים רעשו ממנו והגבעות התמגגו ותשא הארץ מפניו ותבל וכל ישבי בה׃
Zacharie 14:4
ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזתים אשר על פני ירושלם מקדם ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גיא גדולה מאד ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה׃
Zacharie 14:5
ונסתם גיא הרי כי יגיע גי הרים אל אצל ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עזיה מלך יהודה ובא יהוה אלהי כל קדשים עמך׃
Psaumes 90:2
בטרם הרים ילדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד עולם אתה אל׃
Psaumes 103:17
וחסד יהוה מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים׃
Esaïe 51:6
שאו לשמים עיניכם והביטו אל הארץ מתחת כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה וישביה כמו כן ימותון וישועתי לעולם תהיה וצדקתי לא תחת׃
Esaïe 51:8
כי כבגד יאכלם עש וכצמר יאכלם סס וצדקתי לעולם תהיה וישועתי לדור דורים׃
Michée 5:8
והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי צאן אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל׃
Matthieu 24:35
השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃
Luc 1:50
וחסדו לדור דורים על יראיו׃
Hébreux 13:8
ישוע המשיח גם תמול גם היום הוא הוא וגם לעולמים׃