Habaquq 3:16
שמעתי ותרגז בטני לקול צללו שפתי יבוא רקב בעצמי ותחתי ארגז אשר אנוח ליום צרה לעלות לעם יגודנו׃
Habaquq 1:5-10
5
ראו בגוים והביטו והתמהו תמהו כי פעל פעל בימיכם לא תאמינו כי יספר׃
6
כי הנני מקים את הכשדים הגוי המר והנמהר ההולך למרחבי ארץ לרשת משכנות לא לו׃
7
אים ונורא הוא ממנו משפטו ושאתו יצא׃
8
וקלו מנמרים סוסיו וחדו מזאבי ערב ופשו פרשיו ופרשיו מרחוק יבאו יעפו כנשר חש לאכול׃
9
כלה לחמס יבוא מגמת פניהם קדימה ויאסף כחול שבי׃
10
והוא במלכים יתקלס ורזנים משחק לו הוא לכל מבצר ישחק ויצבר עפר וילכדה׃
Exode 9:20
הירא את דבר יהוה מעבדי פרעה הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים׃
Exode 9:21
ואשר לא שם לבו אל דבר יהוה ויעזב את עבדיו ואת מקנהו בשדה׃
2 Chroniques 34:27
יען רך לבבך ותכנע מלפני אלהים בשמעך את דבריו על המקום הזה ועל ישביו ותכנע לפני ותקרע את בגדיך ותבך לפני וגם אני שמעתי נאם יהוה׃
2 Chroniques 34:28
הנני אספך אל אבתיך ונאספת אל קברתיך בשלום ולא תראינה עיניך בכל הרעה אשר אני מביא על המקום הזה ועל ישביו וישיבו את המלך דבר׃
Job 4:12-21
12
ואלי דבר יגנב ותקח אזני שמץ מנהו׃
13
בשעפים מחזינות לילה בנפל תרדמה על אנשים׃
14
פחד קראני ורעדה ורב עצמותי הפחיד׃
15
ורוח על פני יחלף תסמר שערת בשרי׃
16
יעמד ולא אכיר מראהו תמונה לנגד עיני דממה וקול אשמע׃
17
האנוש מאלוה יצדק אם מעשהו יטהר גבר׃
18
הן בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהלה׃
19
אף שכני בתי חמר אשר בעפר יסודם ידכאום לפני עש׃
20
מבקר לערב יכתו מבלי משים לנצח יאבדו׃
21
הלא נסע יתרם בם ימותו ולא בחכמה׃
Psaumes 119:120
סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי׃
Esaïe 66:2
ואת כל אלה ידי עשתה ויהיו כל אלה נאם יהוה ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי׃
Jérémie 36:21-24
21
וישלח המלך את יהודי לקחת את המגלה ויקחה מלשכת אלישמע הספר ויקראה יהודי באזני המלך ובאזני כל השרים העמדים מעל המלך׃
22
והמלך יושב בית החרף בחדש התשיעי ואת האח לפניו מבערת׃
23
ויהי כקרוא יהודי שלש דלתות וארבעה יקרעה בתער הספר והשלך אל האש אשר אל האח עד תם כל המגלה על האש אשר על האח׃
24
ולא פחדו ולא קרעו את בגדיהם המלך וכל עבדיו השמעים את כל הדברים האלה׃
Daniel 8:17
ויבא אצל עמדי ובבאו נבעתי ואפלה על פני ויאמר אלי הבן בן אדם כי לעת קץ החזון׃
Hébreux 11:7
באמונה בנה נח ביראת יהוה את התבה להצלת ביתו אתרי אשר צוה על דברים לא נראים עדין וירשע בה את העולם ויהי לירש הצדקה עקב האמונה׃
Hébreux 12:21
והמראה היה נורא עד מאד ויאמר משה יגרתי וחרדתי׃
Apocalypse 15:4
מי לא ייראך יהוה ולא יכבד את שמך כי קדוש אתה לבדך כי כל הגוים יבאו וישתחוו לפניך כי נגלו משפטי צדקך׃
Esaïe 53:1
מי האמין לשמעתנו וזרוע יהוה על מי נגלתה׃
Romains 10:16
אך לא כלם שמעו לקול הבשורה כי ישעיהו אמר יהוה מי האמין לשמעתנו׃
Esdras 9:8
ועתה כמעט רגע היתה תחנה מאת יהוה אלהינו להשאיר לנו פליטה ולתת לנו יתד במקום קדשו להאיר עינינו אלהינו ולתתנו מחיה מעט בעבדתנו׃
Psaumes 85:6
הלא אתה תשוב תחינו ועמך ישמחו בך׃
Psaumes 90:13-17
13
שובה יהוה עד מתי והנחם על עבדיך׃
14
שבענו בבקר חסדך ונרננה ונשמחה בכל ימינו׃
15
שמחנו כימות עניתנו שנות ראינו רעה׃
16
יראה אל עבדיך פעלך והדרך על בניהם׃
17
ויהי נעם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו׃
Psaumes 138:7
אם אלך בקרב צרה תחיני על אף איבי תשלח ידך ותושיעני ימינך׃
Psaumes 138:8
יהוה יגמר בעדי יהוה חסדך לעולם מעשי ידיך אל תרף׃
Esaïe 51:9-11
9
עורי עורי לבשי עז זרוע יהוה עורי כימי קדם דרות עולמים הלוא את היא המחצבת רהב מחוללת תנין׃
10
הלוא את היא המחרבת ים מי תהום רבה השמה מעמקי ים דרך לעבר גאולים׃
11
ופדויי יהוה ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגון נסו יגון ואנחה׃
Esaïe 63:15-19
15
הבט משמים וראה מזבל קדשך ותפארתך איה קנאתך וגבורתך המון מעיך ורחמיך אלי התאפקו׃
16
כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו אתה יהוה אבינו גאלנו מעולם שמך׃
17
למה תתענו יהוה מדרכיך תקשיח לבנו מיראתך שוב למען עבדיך שבטי נחלתך׃
18
למצער ירשו עם קדשך צרינו בוססו מקדשך׃
19
היינו מעולם לא משלת בם לא נקרא שמך עליהם׃
Esaïe 64:1-4
1
לוא קרעת שמים ירדת מפניך הרים נזלו׃
2
כקדח אש המסים מים תבעה אש להודיע שמך לצריך מפניך גוים ירגזו׃
3
בעשותך נוראות לא נקוה ירדת מפניך הרים נזלו׃
4
ומעולם לא שמעו לא האזינו עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו׃
Osée 6:2
יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו׃
Osée 6:3
ונדעה נרדפה לדעת את יהוה כשחר נכון מצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ׃
Jean 10:10
הגנב לא יבוא כי אם לגנוב ולהרוג ולאבד ואני באתי לבעבור הביא להם חיים ומלא ספקם׃
Philippiens 1:6
ובטח אני כי המתחיל בכם המעשה הטוב גם יגמרנו עד יום ישוע המשיח׃
Jérémie 25:11
והיתה כל הארץ הזאת לחרבה לשמה ועבדו הגוים האלה את מלך בבל שבעים שנה׃
Jérémie 25:12
והיה כמלאות שבעים שנה אפקד על מלך בבל ועל הגוי ההוא נאם יהוה את עונם ועל ארץ כשדים ושמתי אתו לשממות עולם׃
Jérémie 52:31-34
31
ויהי בשלשים ושבע שנה לגלות יהויכן מלך יהודה בשנים עשר חדש בעשרים וחמשה לחדש נשא אויל מרדך מלך בבל בשנת מלכתו את ראש יהויכין מלך יהודה ויצא אותו מבית הכליא׃
32
וידבר אתו טבות ויתן את כסאו ממעל לכסא מלכים אשר אתו בבבל׃
33
ושנה את בגדי כלאו ואכל לחם לפניו תמיד כל ימי חיו׃
34
וארחתו ארחת תמיד נתנה לו מאת מלך בבל דבר יום ביומו עד יום מותו כל ימי חייו׃
Daniel 9:2
בשנת אחת למלכו אני דניאל בינתי בספרים מספר השנים אשר היה דבר יהוה אל ירמיה הנביא למלאות לחרבות ירושלם שבעים שנה׃
Exode 32:10-12
10
ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול׃
11
ויחל משה את פני יהוה אלהיו ויאמר למה יהוה יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכח גדול וביד חזקה׃
12
למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם להרג אתם בהרים ולכלתם מעל פני האדמה שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך׃
Nombres 14:10-23
10
ויאמרו כל העדה לרגום אתם באבנים וכבוד יהוה נראה באהל מועד אל כל בני ישראל׃
11
ויאמר יהוה אל משה עד אנה ינאצני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי בכל האתות אשר עשיתי בקרבו׃
12
אכנו בדבר ואורשנו ואעשה אתך לגוי גדול ועצום ממנו׃
13
ויאמר משה אל יהוה ושמעו מצרים כי העלית בכחך את העם הזה מקרבו׃
14
ואמרו אל יושב הארץ הזאת שמעו כי אתה יהוה בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה אתה יהוה ועננך עמד עלהם ובעמד ענן אתה הלך לפניהם יומם ובעמוד אש לילה׃
15
והמתה את העם הזה כאיש אחד ואמרו הגוים אשר שמעו את שמעך לאמר׃
16
מבלתי יכלת יהוה להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם וישחטם במדבר׃
17
ועתה יגדל נא כח אדני כאשר דברת לאמר׃
18
יהוה ארך אפים ורב חסד נשא עון ופשע ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים׃
19
סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדך וכאשר נשאתה לעם הזה ממצרים ועד הנה׃
20
ויאמר יהוה סלחתי כדברך׃
21
ואולם חי אני וימלא כבוד יהוה את כל הארץ׃
22
כי כל האנשים הראים את כבדי ואת אתתי אשר עשיתי במצרים ובמדבר וינסו אתי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי׃
23
אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבתם וכל מנאצי לא יראוה׃
Nombres 16:46
ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטרת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם כי יצא הקצף מלפני יהוה החל הנגף׃
Nombres 16:47
ויקח אהרן כאשר דבר משה וירץ אל תוך הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן את הקטרת ויכפר על העם׃
2 Samuel 24:10-17
10
ויך לב דוד אתו אחרי כן ספר את העם ויאמר דוד אל יהוה חטאתי מאד אשר עשיתי ועתה יהוה העבר נא את עון עבדך כי נסכלתי מאד׃
11
ויקם דוד בבקר ודבר יהוה היה אל גד הנביא חזה דוד לאמר׃
12
הלוך ודברת אל דוד כה אמר יהוה שלש אנכי נוטל עליך בחר לך אחת מהם ואעשה לך׃
13
ויבא גד אל דוד ויגד לו ויאמר לו התבוא לך שבע שנים רעב בארצך אם שלשה חדשים נסך לפני צריך והוא רדפך ואם היות שלשת ימים דבר בארצך עתה דע וראה מה אשיב שלחי דבר׃
14
ויאמר דוד אל גד צר לי מאד נפלה נא ביד יהוה כי רבים רחמו וביד אדם אל אפלה׃
15
ויתן יהוה דבר בישראל מהבקר ועד עת מועד וימת מן העם מדן ועד באר שבע שבעים אלף איש׃
16
וישלח ידו המלאך ירושלם לשחתה וינחם יהוה אל הרעה ויאמר למלאך המשחית בעם רב עתה הרף ידך ומלאך יהוה היה עם גרן האורנה היבסי׃
17
ויאמר דוד אל יהוה בראתו את המלאך המכה בעם ויאמר הנה אנכי חטאתי ואנכי העויתי ואלה הצאן מה עשו תהי נא ידך בי ובבית אבי׃
Psaumes 6:1
למנצח בנגינות על השמינית מזמור לדוד יהוה אל באפך תוכיחני ואל בחמתך תיסרני׃
Psaumes 6:2
חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי׃
Psaumes 38:1
מזמור לדוד להזכיר יהוה אל בקצפך תוכיחני ובחמתך תיסרני׃
Psaumes 78:38
והוא רחום יכפר עון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו׃
Jérémie 10:24
יסרני יהוה אך במשפט אל באפך פן תמעטני׃
Jérémie 29:10
כי כה אמר יהוה כי לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקד אתכם והקמתי עליכם את דברי הטוב להשיב אתכם אל המקום הזה׃
Lamentations 3:32
כי אם הוגה ורחם כרב חסדו׃
Zacharie 1:12
ויען מלאך יהוה ויאמר יהוה צבאות עד מתי אתה לא תרחם את ירושלם ואת ערי יהודה אשר זעמתה זה שבעים שנה׃